Ons Deugd Blog

VREDE OP AARDE

21 september, internationale dag van de vrede

‘Vermits oorlogen ontstaan in de geesten van mensen, is het in de geesten van de mensen dat de wapens van de vrede moeten worden gesmeed’ (Vlaamse versie, UNESCO Handvest).

We snakken allemaal naar vrede, op gemeenschappelijk en op familiaal en individueel niveau. Op gemeenschappelijk niveau hebben we er alle reden toe, gezien de aaneenschakeling van gruwelijke oorlogen die de geschiedenis toont sinds het begin van de mensheid en die tientallen miljoenen doden en andere slachtoffers hebben geëist. En helaas nog, hoewel gelukkig minder!

Op individueel niveau ligt het niet anders. De mens snakt naar vrede. Hele culturen begroeten elkaar met de wens voor vrede zoals ‘Salem Aleikum’ voor de Arabieren en Shaloom voor de Joden. In Nederland wensen we onze familie en vrienden zelfs nog vrede als ze overleden zijn (dat hij/zij ruste in vrede) en in Duitsland placht je na het overlijden naar de ‘Friedhof’ te gaan.

We moeten toch wel aardig wat, terechte en onterechte, belangengeschillen hebben om het zover te laten komen. Om die constructief op te lossen hebben we op collectief niveau rechtvaardigheid nodig en om die te bepalen is er behoefte aan inspraak en democratie. Vervolgens een degelijk systeem voor de beslechting van belangengeschillen, inclusief eerlijke wetgeving en rechtspraak. Op landenniveau is dat niet genoeg gebleken om oorlogen te voorkomen. Met het doel verdere oorlogen te voorkomen zijn in 1945 de Verenigde Naties opgericht. Dat bleek alsnog geen waterdichte oplossing, maar heeft wel sterk bijgedragen aan een vreedzamere wereld. Eind deze maand wordt er weer een stap in de goede richting gezet door de adoptie van een wereldontwikkelingsplan, de post-2015 werelddoelen.

Wereldreligies zetten zich ook sterk in voor de vrede, getuige onder meer de eerdere oprichting van de organisatie ‘World Religions for Peace’. De rooms-katholieke kerk organiseert ieder jaar een Week voor de Vrede.

Op familiaal en persoonlijk niveau hebben we er ook onze handen vol aan vreedzaam te zijn, met de naasten en met onszelf. We zijn een intense mengeling van verlangens, ambities en tegenspraken. Gevecht tussen verstand en gevoelens! Het vergt voor de meesten flinke aandacht om positief en vredelievend tegenover anderen en onszelf te zijn en blijven. We kunnen proberen dat op de internationale dag van de vrede nog beter te realiseren dan normaal. En als dat lukt kan dat een voorbeeld zijn voor andere dagen.

Twee wijsheden die persoonlijk van pas kunnen komen, zijn een recente Twitter van Zielzicht retraite: ’Hoe minder je over jezelf nadenkt, hoe vrediger je zult zijn’.

De tweede is het gedicht hierna van Robert Muller:

Decide to be Peaceful 

Decide to be peaceful
Render others peaceful
Be a model of peace
Radiate your peace
Love passionately the peace
of our beautiful planet
Do not listen to the warmongers,
hateseeders and powerseekers
Dream always of a peaceful,
warless, disarmed world
Think always of a peaceful world
Work always for a peaceful world
Switch on and keep on, in yourself,
the peaceful buttons,
those marked love,
serenity, happiness, truth,
kindness, friendliness
understanding and tolerance
Pray and thank God every day for peace
Pray for the United Nations
and all peacemakers
Pray for the leaders of nations
who hold the peace of the world
in their hands.

WERELDONTWIKKELINGSPLAN

We zetten deze maand weer een stap verder op weg naar een betere wereld. De datum is 25 – 27 september, de plaats New York en de gelegenheid de VN-top over werelddoelen voor de volgende 15 jaar (2016 – 2030).  De Verenigde Naties, inclusief  lidstaten, NGO’s en privé sector, hebben de laatste drie jaar gewerkt aan het opstellen van dit alomvattende plan voor een betere toekomst van onze wereld. Dat plan bestaat uit 17 doelen, in het Engels de ‘Sustainable Development Goals’ genoemd.

Zij zijn de opvolgers van de VN millennium-doelen, die in 2000 zijn aangenomen en eind dit jaar aflopen. Het eerste en belangrijkste werelddoel is het beëindigen van extreme armoede. Andere doelen behelzen onderwijs, gezondheid, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De werelddoelen zijn ambitieuzer dan de millennium-doelen en beogen de oorzaken van armoede, ongelijkheid en onderontwikkeling aan te pakken De werelddoelen zijn evengoed van toepassing op de ‘ontwikkelde’, als op de ‘ontwikkelingswereld’.

De millennium-doelen (2000 – 2015) zijn voor een aanzienlijk deel bereikt. Zoals gepland is de armoede in de wereld (minder dan 1,25 dollar per dag per persoon) in die periode bijna gehalveerd, d.w.z. 700 miljoen mensen minder in armoede.

Deze wereldtop komt in een rijtje van drie. De september-top is vooraf gegaan door de vierdaagse conferentie ‘Financing for Development’ die medio juli plaatsvond in Addis Ababa. Daar is een compromis bereikt over de financiering van het wereldplan met zijn 17 doeleinden en 169 concreet beoogde resultaten. Ontwikkelingshulp moet plaats gaan maken voor investeringen en belastingheffing. Schattingen van de totale kosten lopen uiteen van twee tot vier en een half biljoen dollar per jaar.

De derde belangrijke gebeurtenis dit jaar is de VN klimaat-top in Parijs in december, waar bijna dagelijks over in de media gerapporteerd wordt.  De drie conferenties sluiten nauw op elkaar aan. Er is, en er wordt hard gewerkt om de twee laatste van het trio een succes te maken ten behoeve van welvaart en welzijn van de wereldbevolking en van de instandhouding van het milieu.

Terwijl over het wereldplan 2015-2030 al succesvol onderhandeld is tussen alle partijen, gaat de wereldtop in New York eind deze maand de werelddoelen officieel goedkeuren. Meer dan 150 staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht deel te nemen aan dit evenement. Een bijzondere gast is Paus Franciscus die bij die gelegenheid de Verenigde Naties bezoekt en een toespraak tot de Algemene Vergadering gaat houden.  Nauw in verband hiermee staat zijn recente encycliek ‘Laudato Si’ over milieu bescherming.

Zoals boven aangegeven, gelden de werelddoelen ook voor Nederland en wordt ons land verwacht zijn beleid daarop af te stemmen. Traditioneel is Nederland altijd een sterke voorstander van ontwikkelingshulp geweest. Dat is onder dit kabinet afgezwakt, maar we blijven vooraanstaand op dit gebied en de verwachting is dat we actief onze verplichtingen na zullen komen. Personen die ambiëren wereldburger te zijn dienen zich ook in te zetten voor het realiseren van dit wereldplan, door kennis- en stellingname, en bijvoorbeeld door lidmaatschap van ideëele organisaties en tastbare, concrete bijdragen.

Rechtvaardigheid op wereldniveau vereist dat!

Openingsbericht

Welkom en bedankt voor je bezoek. Kijk verder rond als je wilt. Je kunt hier je licht opsteken over het heilzame verschijnsel deugdethiek. En de vergaarde kennis praktisch toepassen ter meerdere eer, glorie en geluk van jezelf en je omgeving !
Commentaar en aanvullende informatie zijn welkom.

Deugd geeft Vreugd !