Ons Deugd Blog

InternationaleVriendschapsdag

30 juli

Gewoonlijk denken we bij vriendschap aan persoonlijke vriendschappen, van één of enkele personen met één of enkele andere mensen. Persoonlijke vriendschappen zijn essentieel als uiting van onze persoonlijke liefde en relaties met anderen. Ze zijn fundamenteel voor een gezond geestelijk en ook fysiek leven.


Vriendschap is een vorm van liefde. Zo goed als iedereen is geïnteresseerd in de liefde, meer dan in wat dan ook. Volgens de Franse filosoof Comte-Sponville (Een Kleine Verhandeling over de Grote Deugden) zijn er drie soorten liefde: eros, philia en agapè.
Allereerst eros, de specifieke begeerte voor een bepaald object, voor zover we speciaal dát object missen. De onvolledigheid is zijn lot, want hij wordt gedefinieerd door gemis. Liefde, ‘kalverliefde’, die vleselijke begeerte, is niet meer en niet minder dan dat: verliefd zijn betekent de ander liefhebben om er zelf beter van te worden. Zulke liefde is niet het tegenovergestelde van egoïsme, het is er de gepassioneerde, relationele vorm van.
Niettemin, liefde is goed, en de hartstochtelijke liefde, die de eenvoudigste is, kan ons misschien leren om meer en beter lief te hebben.

De tweede vorm van liefde dan is vriendschap (philia) waarbij er geen sprake is van gemis, van angst, van jaloezie, van lijden.
De grote Griekse wijsgeer Aristoteles, schreef in zijn beroemde deugdenleer ‘Ethica Nicomachea’ dat vriendschap voor het leven allernoodzakelijkst is. Dat vriendschap een voorwaarde is voor geluk, een plaats om te schuilen tegen ongeluk, dat ze tegelijkertijd nuttig, aangenaam en goed is.
Philia is liefde wanneer ze opbloeit tussen mensen, liefde in welke vorm dan ook mits ze zich niet laat herleiden tot gemis of hartstocht (tot eros). Philia is liefde-als-vreugde, voor zover ze wordt of kan worden beantwoord. De vriendschappelijke liefde is een edelmoedige liefde: ze houdt in dat we de ander liefhebben om der wille van die ander.

vriendschap in Jordanië


Agapè, de derde vorm van liefde is, volgens Comte-Sponville, goddelijke liefde, als God bestaat, en misschien nog wel meer als God niet bestaat.
Niet langer gemis, hartstocht of hebzucht (eros), niet vrolijk expansief vermogen, de gemeenschappelijke bevestiging van een over en weer aangewakkerd bestaan, de liefde voor onszelf verdubbeld door de liefde van de ander (philia), maar terugtreden, zachtmoedigheid, de tact om minder te bestaan, onszelf minder op de voorgrond te plaatsen, minder ruimte in te nemen, de zelf opgelegde inperking van onze macht, de onbaatzuchtige liefde, de belangeloze liefde. Het is op een andere wijze bezitten, op een andere wijze vreugde beleven, geven aan de vreemdeling (niet aan een vriend, waardoor je eigenlijk niets afstaat), de onbekende, de vijand.

         Door vriendschap de menselijke warmte delen

Naast persoonlijke vriendschappen, heb je ook collectieve vriendschappen en daar is de Internationale Dag vooral op gericht.
(https://www.un.org/en/observances/friendship-day)


Onze wereld kent veel uitdagingen, crises en tegenstellingen – zoals armoede, geweld en misbruik van mensenrechten, die vrede, veiligheid, ontwikkeling en sociale harmonie in de wereld ondermijnen.
Om deze crises en uitdagingen het hoofd te bieden, moeten hun fundamentele oorzaken aangepakt worden door een gemeenschappelijke menselijke solidariteit te promoten en te verdedigen. Deze solidariteit kan verschillende vormen aannemen; de meest eenvoudige is vriendschap. Door vriendschap – d.w.z. door banden van camaraderie en vertrouwen – kunnen we bijdragen aan fundamentele veranderingen die nodig zijn om duurzame stabiliteit te bereiken, een veiligheidsnet te weven dat ons allemaal zal beschermen, en passie op te roepen voor een betere wereld waar we allemaal verenigd zijn om het gemeenschappelijke grotere goed te realiseren. Sportevenementen zijn een fantastisch middel om verdraagzaamheid en vriendschap te scheppen tussen diverse groepen. De huidige Olympische Spelen zijn een prachtvoorbeeld!


Achtergrond
De Internationale Vriendschapsdag is in 2011 uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met het idee dat dat vriendschap tussen volken, landen, culturen en personen kan inspireren tot inspanningen voor vrede tussen gemeenschappen.
De betreffende V.N. Resolutie plaatst de nadruk op het engageren van jonge mensen, als toekomstige leiders, in gemeenschapsactiviteiten, die verschillende culturen omvatten en die internationaal begrip en respect voor diversiteit promoten.


Wereldbevolkingsdag 2021

Ontwikkelingen in de wereldbevolking


Het duurde honderd duizenden jaren voor de wereldbevolking om 1 miljard te halen – toen in zo’n tweehonderd volgende jaren verzevenvoudigde de wereldbevolking. Die bedraagt momenteel 7.7 miljard en wordt verwacht toe te nemen tot ongeveer 8.5 miljard in 2030, 9.7 miljard in 2050 en 10.9 miljard in 2100.
Hoewel de groei van de wereldbevolking sinds het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw afneemt, komen er tegenwoordig per saldo toch nog altijd ongeveer 83 miljoen mensen (1,1%) per jaar bij, ongeveer de omvang van de bevolking van Duitsland.
Het recente verleden heeft enorme veranderingen in vruchtbaarheidscijfers en levensverwachtingen gezien. In het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw hadden vrouwen gemiddeld ieder 4.5 kind; in 2015 was het wereldvruchtbaarheidscijfer gemiddeld minder dan 2.5 kind per vrouw. Ondertussen iss de levensverwachting toegenomen van 64.6 jaar in het begin van de jaren negentig tot 72.6 in 2019.
Tegelijkertijd kent de wereld een hoog niveau van urbanisatie en toenemende migratie. In 2007 woonde voor het eerst meer mensen in stedelijke gebieden dan op het platteland; in 2050 is de verwachting dat 66 percent van de wereldbevolking in steden woont.
De coronapandemie heeft gezondheidsvoorzieningen beschadigd vooral op het gebied van reproductie en seksuele gezondheid. Die heeft ook genderongelijkheden blootgelegd en verscherpt: gender-gebaseerd geweld nam toe onder de ‘lockdown’, evenals het aantal kinderhuwelijken en genitale verminking omdat programma’s die die kwalijke praktijken moesten afschaffen, verstoord werden. Het gevaar van deze veranderingen is dat mensenrechten in het algemeen en die van de vrouwen in het bijzonder worden gekortwiekt. Ondanks dat veel landen gelijkheid van vrouwen als een grondrecht erkennen, hebben vrouwen wereldwijd gemiddeld slechts 75 % van de wettelijke rechten van de man.
Kwantitatieve onderzoekingen suggereren dat tussen vier en negen en twintig procent van de vrouwen die aan geboorteplanning doen, dit zonder medeweten van hun man of partner doen. Een geschatte 58 % van vrouwelijke moordslachtoffers worden jaarlijks gedood door een intieme partner of lid van hun eigen familie, 137 vrouwen per dag
Uitgebreide gegevens over de status van de wereldbevolking, ook per land, vind je op het World Population Dashboard, inclusief gegevens over vruchtbaarheidsindex, gender gelijkheid in het onderwijs, seksuele en reproductieve gezondheid, en nog veel meer .(https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard). De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Het VN Bevolkingsfonds (UNFPA) is de invloedrijke en actieve arm van de Verenigde Naties voor bevolkingsvraagstukken. Nederland levert belangrijke financiële en andere bijdragen aan deze organisatie
UNFPA stelt dat goede seksuele en reproductieve gezondheid een staat van complete fysieke, mentale en sociaal welzijn betekent in alle zaken die met reproductie te maken hebben. Het houdt in dat mensen in staat zijn een bevredigend en veilig seksueel leven te hebben, de gelegenheid hebben om zich voort te planten en de om vrijheid te beslissen of, wanneer en hoe vaak ze dat doen.
Om seksuele en reproductieve gezondheid in stand te houden, hebben mensen toegang nodig tot correcte informatie evenals veilige, effectieve en de betaalbare contraceptiemethode van hun keuze. Ze moeten voorgelicht worden en in staat gesteld zichzelf te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. En wanneer ze beslissen kinderen te hebben, moeten vrouwen toegang hebben tot de zorg die hun kan helpen een gezonde zwangerschap te hebben, een veilige bevalling en een gezonde baby

een drukke winkelstraat in Azië

Nederland

Nederland doet het goed wat seksuele en reproductieve gezondheid betreft. De percentages aan abortussen, teenager zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen horen tot de laagste in de wereld. Openheid voor seksuele aangelegenheden en toegang tot seksuele gezondheidszorg voor eenieder zijn belangrijke factoren achter deze successen.
Om keuzevrijheid voor vrouwen en jongeren te verschaffen, investeert de regering in informatie, gezondheidsproducten, goede gezondheidszorg en de rechten van alle personen
In 2018-2019 verschafte de regering alomvattende seksuele opvoeding voor 1,077,261 jongeren. Het doel van het programma seksuele vorming is dat kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar compleet ondersteund worden in hun seksuele vorming. Zodat ze (later) prettige, gewenste, veilige en gelijkwaardige (seksuele) relaties aan kunnen gaan. Sinds 2012 hebben 2.750.000 meer vrouwen en meisjes toegang gekregen tot moderne anticonceptie.
618,937 personen van kwetsbare groepen waren bereikt door HIV/AIDS gezondheidsdiensten
In vergelijking met andere landen is het anticonceptiegebruik in Nederland relatief hoog en de abortuszorg is in Nederland van hoge kwaliteit. Maar er zijn nog steeds vrouwen die onbedoeld en ongewenst zwanger raken en vrouwen die geen goede toegang hebben tot abortuszorg. Jaarlijks kiezen ongeveer 27.000 in Nederland wonende vrouwen ervoor een zwangerschap af te breken. Een derde van hen gebruikte geen anticonceptie. Twee derde wel, maar daar ging dus iets mis. Het bevolkingsonderzoek ‘Seksuele Gezondheid in Nederland 2017’ laat zien dat 8% van de seksueel actieve vrouwen geen anticonceptie gebruikt terwijl ze wel vruchtbaar zijn en geen kind willen. Deze groep loopt dus een risico op onbedoelde zwangerschap.
Seksuele grensoverschrijding is een groot maatschappelijk probleem. Als zoenen en aanraken tegen de wil worden meegerekend, heeft 53% van de vrouwen en 19% van de mannen dat wel eens meegemaakt. Deze cijfers verschillen niet veel met cijfers uit internationaal onderzoek, en laten al jaren zien dat ongewenst seksueel gedrag een omvangrijk probleem is, waarbij de impact op slachtoffers enorm kan zijn.
Als conclusie kunne we zeggen dat Nederland een soort gidsland is dat een goed voorbeeld en steun kan betekenen voor grote noden in de rest van de wereld.

een drukke aardbol!

Onderscheid tussen woorden en daden (Gracián, 1647)

Onderscheid maken tussen mensen van het woord en van de daad.
Dit onderscheid vergt dezelfde uitzonderlijke nauwkeurigheid als vereist is voor het beoordelen van vrienden, mensen en beroepen, die alle zeer verschillend zijn.
Woorden kan men niet eten, ze zijn lucht, en van complimenten kan men niet leven, het zijn beleefde illusies. Vogels met een spiegeltje vangen is hen letterlijk verblinden. Opgeblazen mensen betaalt men met wind. Woorden dienen het onderpand van daden te zijn, en daardoor waarde te bezitten. Bomen die geen vruchten maar alleen loof dragen, zijn meestal hol; men dient ze te onderscheiden om te profiteren van de opbrengsten van de ene en de schaduw van de andere.

Een eerlijke tegenstander zijn (Gracián)

ouderwetse manier

Een wijs man kan weliswaar gedwongen worden strijd te leveren, maar niet tot lage strijdmethodes. Iedereen moet handelen zoals hij is, niet als degene die men wenst dat hij is. Ridderlijkheid bij het rivaliseren wekt bijval op. Men moet bij het strijd leveren zowel door kracht als stijl zegevieren. Een met laaghartige methodes behaalde overwinning strekt niet tot eer, maar is een nederlaag. Grootmoedigheid behoudt altijd de overhand. Een rechtschapen man gebruikt nooit verboden wapens, zoals die van vroegere vriendschap tegen ontkiemende haat, want wat ooit in vertrouwen is verteld, mag nooit voor wraakdoeleinden worden gebruikt. Alles wat zweemt naar verraad werpt een smet op uw naam. Bij mensen die aanspraak op achting maken, valt het geringste spoor van laagheid al sterk op; ziele-adel en laaghartigheid moeten ver van elkaar blijven. Als ridderlijkheid, edelmoedigheid en trouw van de aardbodem zijn verdwenen, dient u ernaar te streven dat men deze in uw persoon nog aantreft.

nieuwerwetse manier

Gekwetter in je hoofd

Ethan Kross heeft een informatief boek geschreven, getiteld ‘Chatter’ (Het Stemmetje in je Hoofd). Dat stemmetje analyseert continu hoe we er voorstaan, reflecteert over verleden en toekomst, en vertelt ons wie we zijn. Terwijl die stem soms vriendelijk en optimistisch is, kan die ook kritisch en negatief zijn. Het kan ons beschuldigen van fouten of beslissen dat ons leven in puin ligt. Het kan negatieve gevoelens en ervaringen in stand houden en die opdiepen zonder enige constructieve oplossing.
Volgens Kross zijn er drie hoofdmanieren om dat geklets in ons hoofd af te zwakken: ons perspectief veranderen, zodat we niet in onze problemen ondergedompeld worden; met anderen contact maken om steun te krijgen en; de omgeving om ons heen veranderen.
Ons perspectief kunnen we veranderen door afstandelijk tegen onszelf te praten (je met je voornaam of jij/hij aanspreken); een vriend virtueel adviseren met hetzelfde probleem; je perspectief verruimen door het gebeuren te plaatsen naast eerder soortgelijke ervaringen; je negatieve ervaring herformuleren als een uitdaging; de reactie van je lichaam op je klets-stemmetje herinterpreteren als mogelijk een normale reactie; de ervaring als normaal zien want gedeeld door anderen; mentale tijdsverandering: je ervaring bezien vanuit een waarschijnlijke toekomst; je gezichtshoek veranderen (bijvoorbeeld kijk er naar als een vlieg op een muur); je ervaring opschrijven; het perspectief aannemen van een neutrale buitenstaander; een talisman of een bijgeloof en een ritueel volgen of ontwerpen.
Voor hulp voor en van anderen is het belangrijk dat we tegelijkertijd de emotionele en de cognitieve behoeften steunen, d.w.z. zorg en emotionele steun aan de ene kant en concreet advies hoe verder te gaan aan de andere kant. Vaak wordt het sterk gewaardeerd als er onzichtbare hulp gegeven wordt; dat tast de autonomie en zelf-effectiviteit van de ander niet aan. Respectvol, lichamelijk contact, zoals een omhelzing of hand op de schouder is ook krachtig. En als een placebo fungeren voor anderen door optimisme en positieve verwachtingen op te roepen.
Om zelf steun te ontvangen is het goed om een groepje sympathisanten te hebben die zowel je emotionele als je cognitieve behoeften kunnen vervullen. Je kunt ook zelf lichamelijk contact met anderen initiëren; het bekijken van een foto van een geliefde; een ritueel samen met anderen doen; passief gebruik van sociale media minimaliseren en die media gebruiken voor ondersteuning.
De omgeving om ons heen veranderen is volgens Kross de derde manier om ons negatieve stemmetje te kalmeren. Kross maakt daarvoor drie suggesties;

 • Omgeef jezelf met natuur, op welke manier dan ook. Zelfs dat virtueel doen heeft zijn voordelen. Onderzoek bevestigt dat praktisch zonder uitzondering. Een straat met bomen levert al aanzienlijke voordelen vergeleken met puur stenen straten.
 • Maak gelegenheden voor ontzagwekkende dingen, ook buiten de natuur om, zoals fraaie prestaties op het gebied van literatuur, muziek of sport. Het is een zelf-transcenderende emotie die mensen in staat stelt hun eigen behoeften en wensen te overstijgen;
 • Orde op zaken. Als we onze gedachten en gevoelens niet onder controle hebben, is een manier om grip te krijgen, om controle over onze omgeving uit te oefenen, door orde in de chaos te scheppen.
  Op het einde van het boek vat Kross de diverse manieren van het stemmetje tot zwijgen te brengen, samen. Dat stemmetje kan soms als onze vijand over komen maar er zijn talloze manieren dat die conversatie in een positieve richting veranderd kan worden.
je hoofd leegmaken

Dwazen kunnen verdragen (Gracián, 1647)

Hoogontwikkelde mensen stellen altijd hoge eisen: met de kennis groeit het ongeduld. Wie van veel op de hoogte is, neemt niet met weinig genoegen. Volgens Epictetes is kunnen dulden de belangrijkste levensregel en kan men de helft van alle wijsheid daartoe herleiden. In het geval dat wij alle vormen van dwaasheid moeten verdragen, dienen wij over veel geduld te beschikken.
Soms hebben we het meest te verduren van degenen van wie we het meest afhankelijk zijn, wat een goede oefening in zelfoverwinning betekent. Berusting leidt tot de onschatbare zielsrust die het geluk van deze wereld vormt. Wie echter van nature weinig verdraagzaam is, kan zich beter in zichzelf terugtrekken, als hij wel in staat is zichzelf te verdragen.

Moed

We weten allemaal hoe belangrijk het is om moedig in het leven te staan. Moed is sinds de oudheid een van de vier kardinale deugden, naast rechtvaardigheid, wijsheid en maat houden.
Volgens Aristoteles, de Griekse Vader van de deugden, is een deugd het midden tussen twee extremen, in het geval van moed tussen roekeloosheid en lafheid. Moed dient in dienst van het goede te staan om als deugd aangemerkt te kunnen worden.
We zijn vaak bevreesd voor omstandigheden en personen en het is met moed dat die angst overwonnen kan worden. Er is fysieke en morele moed, en een combinatie van die twee. Een deskundige op dit gebied, zegt dat er voornamelijk drie categorieën zijn van morele moed: initiatieven nemen, vertrouwen aan anderen schenken en de waarheid spreken. Je dient uit je comfortzone te komen om nieuwe prestaties te leveren en te groeien.
We hebben een essay opgesteld ‘Essay Moed’ om meer inzicht in deze deugd te krijgen. Dat essay staat onder ‘Andere artikelen’ op deze website. Het bevat talrijke ideeën om moediger te worden. Onder het kopje ‘Training’ op deze site staat ‘Avontuur Stoutmoedig’, wat toegespitst is op het ontwikkelen van moed. We proberen dit Avontuur verder te gamificeren om het nog aantrekkelijker te maken om de deugd moed te versterken en daardoor beter uitgerust in het leven te staan.

Kunst Uw Emoties te Beheersen (Gracián, 1647)

Voorkom zo mogelijk door voorzichtig zelfoverleg dat u door vulgaire opwinding wordt meegesleept. Een voorzichtig man (of vrouw, TV) zal dit niet moeilijk vallen. Als u zich opwindt, dient de eerste stap te zijn dat u zich daar rekenschap van geeft, wat betekent dat u uw gemoedstoestand beheerst en kunt bepalen tot waar, en niet verder, uw boosheid mag gaan. Door deze voorname berekening bent u in staat naar believen uw woede weg te sturen of te ontbieden. U moet tijdig en op goede wijze kunnen ophouden.
Het getuigt van veel wijsheid de controle over uzelf te behouden als uw emoties u tot dwaasheid aansporen. Elke buitensporige emotie is een aanslag op ons redelijk denken, maar dank zij deze superieure waakzaamheid raakt onze rede niet van slag en overschrijden wij de grenzen van het gezond verstand niet. Om een heftige emotie te bedwingen dient men haar voortdurend bij de toom van de bezinning te houden, waardoor men de eerste, zo niet de laatste ‘wijze te paard’ zal zijn.

Wereld Water Dag

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep in 1992, 22 maart ieder jaar als Wereld Water Dag uit. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

Terwijl aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de toegang tot Schoon Water en Sanitair, missen nog miljarden mensen, voornamelijk op het platteland, nog deze basisvoorzieningen.
Wij realiseren ons in Nederland doorgaans niet hoe zeer wij het getroffen hebben met onze watervoorziening: goedkoop, stromend water, overal en altijd beschikbaar en zo schoon dat we het zonder verdere behandeling direct kunnen consumeren. Er wordt flink wat water verkwist en we kunnen ons die luxe permitteren omdat water bij ons van alle kanten komt, vanuit de hemel, van de grote rivieren en van de zee (hoewel het laatste niet direct drinkbaar). Jammer dat we het overtollige niet naar ‘droge’ gebieden kunnen sturen!
Een verwacht tekort van veertig procent aan vers water in 2030, samen met een groeiende wereldbevolking, maakt dat de wereld afstevent op een wereldwijde water crisis.
Naast de Wereld Water Dag, hebben de Verenigde Naties vanwege die toenemende watertekorten, 2018 – 2028 als het Decennium voor Water Actie uitgeroepen, met de bedoeling om stappen te ondernemen voor de verbetering van watergebruik.

We moeten dit zien tegen de achtergrond van de volgende omstandigheden:

 • Een op de vier gezondheidscentra ontbreekt essentiële watervoorzieningen;
 • Drie op de tien mensen ontbreekt schoon drinkwater en zes op de tien mensen hebben geen veilige toilet faciliteiten;
 • Twee miljard vier honderd miljoen mensen ontbreekt het aan veilige toiletfaciliteiten of latrines; minstens zeven honderd miljoen mensen doen nog steeds hun behoeften in de open lucht;
 • Vrouwen en meisjes zijn verantwoordelijk voor water halen in tachtig procent van de huishoudens die thuis geen water hebben;
 • Tussen 1990 en 2015, is het aandeel van de wereldbevolking met een verbeterde drinkwatervoorziening toegenomen van zes en zeventig tot negentig procent;
 • Tekort aan water raakt meer dan veertig procent van de wereldbevolking en wordt geprojecteerd toe te nemen. Meer dan 1.7 miljard mensen leven momenteel in riviervalleien waar meer water wordt gebruikt dan wordt aangevuld;
 • Meer dan tachtig procent van menselijk afvalwater wordt rechtstreeks geloosd in rivieren of in zee, zonder enige reiniging;
 • Ongeveer zeventig procent van alle water dat uit rivieren, meren en waterhoudende grondlagen gehaald wordt gebruikt voor irrigatie;
 • Overstromingen en andere watergerelateerde rampen zijn verantwoordelijk voor zeventig procent voor alle slachtoffers door natuurrampen.

Children carrying a water container in Jowhar, Somalia.
Photo:UN Photo/Tobin Jones

Vooruitgang in Duurzaam Ontwikkelingsdoel 6 ‘ Verzeker Toegang tot Duurzaam Beheer van Water en Sanitatie voor Iedereen’ loopt flink achter op de plannen. De water en sanitatie crisis wordt steeds ernstiger en gebrek aan vooruitgang op dit duurzaam ontwikkelingsdoel ondermijnt vooruitgang in andere ontwikkelingsdoelen, vooral globale gezondheid, onderwijs, voedsel, gendergelijkheid, energie en klimaatverandering. De COVID-19 pandemie heeft de situatie nog kwetsbaarder gemaakt
Daarom is er een nieuw Kader, het ‘SDG Global Acceleration Framework’ geformuleerd om vooruitgang te bespoedigen
Dat Kader is ontwikkeld in samenwerking met meer dan dertig VN en veertig andere internationale organisaties en beoogt een efficiëntere en beter gecoördineerde ondersteuning voor landen om beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen te verzekeren.
Een jaarlijkse inventarisatie zal de betrokken instanties in staat stellen momentum voor SDG 6 aan te houden en opgedane ervaringen en ‘best practices’ met elkaar te delen. Deze jaarlijkse inventarisatie zal dit jaar plaatsvinden op 18 maart.
Bedrijven doen het wat dit duurzaam ontwikkelingsdoel betreft beter dan landen. Volgens de statistieken van Visual Capitalist zijn van de 388 bedrijven actief op dit gebied er 17 die het heel goed doen, 325 die het goed doen, 36 minder goed en 10 ronduit slecht.

            

Alle 193 VN lidstaten, inclusief hoog ontwikkelde zoals Nederland, doen mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2015 – 2030. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde in ‘SDG’s in the Netherlands: Status Report 2020’ dat de doeleinden met betrekking tot schoon water en sanitair (6.1.1 en 6.1.2) waren bereikt. Ondanks de eerder genoemde verkwisting, neemt de efficiency in watergebruik in ons land toe. Water productiviteit en het niveau van water stress zijn ook op weg om hun doelen te behalen. Nederland komt in de EU op de tweede plaats voor wat betreft het niveau van geïntegreerde beheer van waterbronnen. Andere doeleinden zijn ten dele bereikt.
In Nederland is het initiatief van Wereld Water Dag opgepakt door veel partijen, die jaarlijks rondom 22 maart aan water gerelateerde evenementen organiseren. Het gaat daarbij veelal om evenementen waarbij samenwerken, kennisoverdracht en innovatieve ontwikkelingshulp centraal staan.

Verkiezingen en koele deugden

17 maart is het dan weer zover: we mogen onze stem laten horen voor de nieuwe volksvertegenwoordiging. Zowel een burgerlijk recht als een burgerlijke plicht. Een kostbaar recht dat aan de basis van onze democratie ligt. In Nederland sinds 1917 voor mannen en sinds 1919 voor vrouwen.
Er zijn 37 partijen om uit te kiezen, een naoorlogs record. Misschien dat een vijftiental ervan effectief in de kamer komt. Het is dikwijls onhandig om kabinetten te formeren en beleid op te stellen met zoveel partijen. In Duitsland is het een vereiste om tenminste vijf procent van de stemmen te verwerven om in het parlement te mogen komen. Aan de andere kant heb je bij ons een betere afspiegeling van wat er onder de bevolking leeft en kun je vernieuwingen krijgen, zoals VOLT, die voor de eerste keer meedoet en een pan-Europese, progressieve partij is. Er zijn vier partijen die een vrouwelijke lijsttrekker hebben: D66, PvdA, SP en PvdD. Dat is welkome vooruitgang ten gunste van de emancipatie van de vrouw. Er heerst wel een zeker seksisme op de sociale media, uitgedrukt in het gezegde dat als een vrouw te professioneel is, ze niet echt vrouw is en als ze aantrekkelijk is, niet goed professioneel kan zijn!

verwelkom Europese aanpak


Om een idee te krijgen wat er voor prioriteiten onder de bevolking leven, organiseerde de NRC een min of meer representatief, grootschalig buurtonderzoek waarbij 32 verslaggevers 304 inwoners over de staat van het land vroegen. Dergelijke buurtonderzoeken zijn vaker door NRC gedaan. De belangrijkste inzichten uit deze rondgang waren in het kort:

 • Veel mensen vinden het coronabeleid onduidelijk en verwarrend. Tegelijk is er ook veel begrip voor de zware taak van het kabinet;
 • Over Rutte wordt milder geoordeeld dan over het kabinet. Iets meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat hij wat hen betreft premier mag blijven;
 • Ruim een derde van de ondervraagden gaf aan niet op dezelfde partij te willen stemmen als vier jaar geleden. Van die groep gaf 60% aan nog niet te weten waarop ze wel gaan stemmen;
 • Ongeveer 60 procent gaf aan dat de coronacrisis zonder meer invloed heeft gehad op het vertrouwen in de overheid;
 • Ruim 70 procent van de ondervraagden denkt dat niet iedereen gelijke kansen heeft in Nederland;
 • Sigrid Kaag werd na Rutte als eerste alternatief genoemd voor premier, daarna Hoekstra.
 • Een terugkerende ergernis volgens het buurtonderzoek is de individualisering van de samenleving. Mensen kijken niet meer naar elkaar om. Veel mensen zien ook verharding bij de overheid,
 • Nederland is duidelijk een minder optimistisch land geworden, vooral ook door de coronacrisis.
volop keuze, liefst 37!

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden veel beloftes gedaan. Toch heeft een onderzoek geconstateerd dat er een behoorlijke overeenkomst bestaat tussen deze beloftes en het regeringsakkoord daarna: 69 procent van de beloftes van de deelnemende partijen stonden vorige keer in het regeerakkoord. De morele deugd van de waarheid spreken en je beloftes nakomen, lijkt aardig tot zijn trekken te komen.
Hoewel weinig mensen de verkiezingsprogramma’s rechtstreeks lezen , raken kiezers blijkbaar op de hoogte door indirecte informatie, zoals kritiek of lofzangen van maatschappelijke organisaties en samenvattingen in de media. Er is ook een Stemwijzer en Kieskompas. De Tweede Kamer Stemwijzer was vier jaar geleden 7 miljoen keer bekeken
Er is ook een zeer actief verkiezingsprogramma in de media, geprononceerd op de TV en radio voornamelijk in de vorm van dagelijkse interviews met, en debatten onder lijsttrekkers. Vanwege de corona-epidemie zijn er beperkte activiteiten op straat- en buurtniveau. Die terughoudendheid geldt normaliter ook in vergelijking met andere landen zoals de Verenigde Staten, waar mensen en groepen fanatiek voor partijen of kandidaten op treden via persoonlijke contacten en buurtbezoek. Deze relatief passieve houding hier komt ten goede aan onderlinge verdraagzaamheid. Misschien een deugd, maar dat is openhartig uitkomen voor je mening eigenlijk ook. Het voelt hier soms aan alsof verkiezingen op persoonlijk niveau omgeven zijn door een behoorlijke dosis privacy.


De belangrijkste punten die in de verkiezingsprogramma’s staan volgens de NRC zijn de volgende:

 • Dromen mag weer en er is veel geld beschikbaar door de coronacrisis. Door de pandemie is er meer nadruk op ambities en idealisme, minder op haalbaarheid en kosten;
 • De publieke sector doet er weer toe. Het neoliberalisme is voor een goed deel uit de gunst;
 • Rechtse middenpartijen zijn sinds vier jaar linkser geworden; linkse partijen eveneens;
 • Stijgende maatschappelijke onvrede. Nederland is stuk en moet gerepareerd worden: sociale zekerheid, onderwijs, belastingstelsel, ruimtelijke ordening, landbouw, woningmarkt en zorg;
 • Grotere worsteling met Europa. Meer of minder Europa? Nederland te klein voor onafhankelijke koers;
 • Grotere bedrijven minder populair; einde mogelijk van hun gunstig belastingregime. Nederland belastingparadijs een probleem;
 • Cultuurstrijd in het onderwijs; wat moet onderwezen worden: progressieve ideeën of anti-links en anti-islamitisch?
 • Klimaatbeleid is mainstream;
 • Migratie politiek mijnenveld.
Hier gaat het nu om!

Drie rechtse partijen, VVD (36 – 40), PVV (18 – 20), CDA (16 – 18) domineren volgens projecties van rond 10 maart de verkiezingen met bij elkaar tussen de 73 en de 83 zetels.
De politieke partijen zijn niet allemaal verdraagzaam, met name PVV en FvD wat betreft politieke vluchtelingen en immigranten. De eerste wil hun zelfs de grondrechten ontnemen
De onderliggende waarden en deugden van democratische verkiezingen zijn rechtvaardigheid en menselijkheid. Rechtvaardigheid omdat iedere persoon of groep de gelegenheid wordt geboden zijn inzichten en belangen te verdedigen tegenover andere personen en groepen. Burgerschap, sociale verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtschapenheid horen daar ook bij. De rechtsstaat waakt ervoor dat de resultaten van verkiezingen gehonoreerd worden.
We mogen ook de deugd van dankbaarheid eren en blij zijn dat we in zo’n welvarend land met zo’n goed-functionerende democratie wonen. Vergeleken met landen in ontwikkeling en veel ontwikkelde landen steken we er democratisch en bestuurlijk met kop en schouders boven uit. Laten we het door deze verkiezingen proberen zo te houden en ons recht en onze plicht effectief uitoefenen.

zo denkt de NRC erover!