Ons Deugd Blog

Capitool en Burgerschap

                 
Capitool 6 januari

Wat een droevige vertoning bij het Capitool in Washington gisteren, waarbij de hoogste democratische instellingen werden aangevallen door Trump-getrouwen. Een onterende vertoning, geïnstigeerd door hun democratisch gekozen, maar niet rechtschapen idool.
De Verenigde Staten hebben een sterke democratische traditie en de diverse politieke en belangengroepen strijden keihard voor hun belangen. Er wordt bijvoorbeeld vaak deur aan deur ‘gecolporteerd’ voor kandidaten en, zoals in het wel wat uitzonderlijke geval van de Senaatsverkiezingen in Georgia, worden honderden miljoenen dollars uitgegeven voor publiciteit. Dit is ondenkbaar in ons land. De tegenstellingen in de V.S. tussen de Republikeinen en de Democraten zijn sterk op de spits gedreven en zijn schadelijk geworden voor het land en zijn bewoners.
De afgelopen vier jaren onder President Trump zijn rampzalig geweest. Joe Biden en zijn nieuwe team zullen ongetwijfeld een verademing vormen door meer beschaving, consideratie en rechtvaardigheid in hun beleid op te nemen. Gebleken is dat democratie een kwetsbaar instituut is. Het moet aan veel voorwaarden voldoen om effectief te zijn en er wordt op allerlei manieren geprobeerd ervan te profiteren of het te omzeilen. Zoals Churchill zei, is democratie de slechtst mogelijke regeringsvorm, behalve al de andere. Door de verkiezing van Joe Biden en de senatoren Raphael Warnock en Jon Ossoff in Georgia heeft de democratische rechtsstaat in de V.S. zich danig hersteld en kunnen we weer een paar jaar rustiger ademen.
Maar hoe voorkom je een herhaling van malafide Trump praktijken en de dreiging van een binnenlandse revolutie? Goede democratie is meer dan verkiezingen en parlementszetels. De maatschappij dient ook rechtvaardig te zijn, een adequaat inkomen te verschaffen voor iedereen zonder grote inkomensverschillen en dient goede sociale voorzieningen te hebben. Amerika staat er op deze punten minder goed voor; er is veel armoede en een grote mate van ontevredenheid. Maar ook in ons land is niet alles koek en ei, zoals mag blijken uit de aanhang van populistische politieke partijen. Een van de vele voorwaarden voor een gezonde democratie is verantwoord burgerschap, met waardig gedrag, anders dan bij het Capitool. Waardig en verantwoord burgerschap kan op diverse manieren gevormd worden. Een belangrijke bijdrage daarin levert burgerschapsvorming op school, waarbij democratische beginselen en instituties worden uiteengezet en verdraagzaamheid, respect en rechtvaardigheid worden gepromoot. Leerlingen moeten leren onafhankelijk te denken en te realiseren dat ze een, potentieel actief, onderdeel van een gevarieerd, lokaal, nationaal en internationaal collectief zijn, met alle rechten en plichten daaraan verbonden.


De pas aangenomen Wet op de Burgerschapsvorming zal een stootje in de goede richting betekenen.

burgerschap moet je leren

Naar een deugdzaam 2021

Het was me, om zo te zeggen, het jaartje wel, voor de deugd-ambitieuzen. Zoals gewoonlijk was er volop gelegenheid om de deugden in het algemeen te beoefenen om de status van gelukzaligheid te bereiken die de Griekse Vader van de Deugden, Aristoteles, ons altijd voorschotelde.
Naast deze algemene deugdbeoefening gaven gebeurtenissen in het afgelopen jaar aanleiding om sommige deugden speciaal op de proef te stellen. Eén van die gebeurtenissen is de corona-epidemie. Na 75 jaar praktisch ononderbroken ontwikkeling en vrijheid, kregen we met deze koude corona-douche te maken. Het normaal sprankelende sociale leven werd half lam gelegd en in plaats van onze naasten te omhelzen, moest er afstand gehouden worden. Dat was wel even wennen!

Corona heeft bij velen de deugd bescheidenheid geactiveerd, want we realiseren ons plotsklaps dat de wereld niet alleen door ons maakbaar is. Andere corona-relevante deugden zijn empathie en mededogen voor de zieken en voor degenen die naasten door de pandemie verloren hebben. De medische en zorgdiensten hebben door hun onvermoeibare inzet de sterke kanten van plichts-en verantwoordelijkheidsbesef aangescherpt. En daarbij, bravo, grote moed getoond!
Wereldwijd gezien heeft corona, zelfbeperking en discipline op de proef gesteld. Een hoge graad van beide heeft in Aziatische landen goede diensten bewezen. In het westen is die zelfdiscipline aanzienlijk minder en blijven we, ondanks waarschuwingen en negatieve gevolgen, vaak prioriteit geven aan vrijheid.

Niet iedereen is er bescheidener op geworden; doorgewinterde narcisten, aan het roer in een aantal westerse landen, lieten zich minder aan corona en het welzijn van hun bevolking gelegen liggen. Gelukkig dat het medicijn democratie, hoe gebrekkig in het algemeen ook, er in bepaalde gevallen een einde aan heeft gemaakt. Verbazingwekkend daarbij dat overtuigd religieuzen zoals de Evangelicals in de V.S. eerder de kant van het narcisme kozen dan die van maatschappelijke rechtvaardigheid. De Bijbel schrijft het anders voor. De verkiezing was een dubbeltje op zijn kant. Wat een opluchting!


Brexit heeft ook een hoop beschadigd. Pathetische gevoelens over vroegere grootheid, hebben hoogmoed gepromoot en worden nu georkestreerd door een clown-politicus, met grote schade aan internationale solidariteit en welvaart.


Welke deugden gaan we in 2021 benadrukken?


We hebben allereerst respect en solidariteit nodig, tussen bevolkingsgroepen, tussen oost en west en zuid, tussen rassen en minderheden, tussen mannen en vrouwen. En vrede die we koesteren is alleen maar duurzaam als er rechtvaardigheid en een betere inkomensverdeling komt. Rechtvaardigheid ook voor de Palestijnen die door een apartheidsregime in Israël steeds afgeknepen worden. Urgent is ook dat de rijke landen nu solidariteit betonen met de arme landen in het oplossen van de corona-crisis.


Er is goede hoop dat constructieve, wijze stemmen de overhand gaan hebben in het komende jaar. Biden om mee te beginnen op 20 januari, moreel gesteund door onder meer de invloedrijke stemmen van Antonio Guterres aan het hoofd van het VN-Secretariaat, de Paus aan het hoofd van het Vaticaan en Mutti Merkel in het invloedrijkste West-Europese land. Er is hoop met zo’n veelbelovend informeel team!

De deugden van solidariteit, samenwerking en vrede hebben we nodig om corona uit te schakelen, wereld en nationale armoede te bestrijden, grotere rechtvaardigheid te realiseren, technologische en ethische vooruitgang te bewerkstelligen en de klimaatverslechtering een halt toe te roepen.

‘Zwaarden omsmeden tot ploegscharen’

Met deze waarden en deugden hopen we 2021 in te gaan, evenals met het vaste geloof dat we deze ambities met sterkere deugdbeoefening kunnen helpen tot stand te brengen.
Nu we de deugden hoop en geloof genoemd hebben, willen we ook de derde christelijke deugd, die van de liefde noemen, de allergrootste van de deugden.

                                  ‘Liefde is de schoonheid van de ziel’
                                          
                                                  Sint Augustinus
Vredesduiven op aarde. (quilt Ryan)

Niet altijd met tegenwerpingen komen (Gracián)



Door stelselmatige tegenspraak krijgen wij de naam dwaas en onaangenaam te zijn. Ons gezond verstand moet ons voor die zucht behoeden. Het kan weliswaar van vindingrijkheid getuigen overal bezwaren tegen te ontdekken, maar wie dit aanhoudend doet, toont dat het hem aan verstand ontbreekt. Zulke mensen maken van het prettigste gesprek een kleine oorlog, en zijn daardoor meer de vijanden van hun vrienden dan van de buitenwereld. In de zachtste hapjes voelt men het best de graat die erin steekt; dezelfde uitwerking heeft tegenspraak tijdens genoeglijke gesprekken. Dergelijke mensen zijn schadelijke dwazen, die grofheid aan domheid paren.

Kwetsbaarheid

         

Brené Brown schreef een interessant boek over kwetsbaarheid:


’Daring Greatly. How the Courage to’ be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead’ (Penguin Books, 2015)

In haar Voorwoord zegt de auteur dat kwetsbaarheid geen zwakte is en dat onze bereidheid ons kwetsbaarheid eigen te maken en ermee om te gaan, de omvang van onze moed en de helderheid van onze doelen bepaalt. Volwaardige personen, zo beweert ze, wenden kwetsbaarheid aan als de katalysator voor moed, mededogen en verbondenheid.
In haar boek geeft Brown aan dat we in een cultuur van vermeende tekortkomingen leven, zoals tekort aan geld, tijd, schoonheid en liefde. Deze inwendige beleving van tekorten is de kern-oorzaak van onze afgunst, inhaligheid, vooroordelen en levensproblemen
De perceptie dat kwetsbaarheid zwakte betekent, is een van de meest wijdverspreide mythes. Kwetsbaarheid is niet goed of slecht. Kwetsbaarheid is de basis van ons gevoelsleven, de oorsprong van liefde, erbij horen, vreugde, moed, empathie, aansprakelijkheid en authenticiteit. Er is geen intimiteit zonder kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid is een grote uitdaging in het leven; het betekent onzekerheid, risico’s en emotionele blootstelling. Het is gebaseerd op wederkerigheid en vraagt grenzen stellen en vertrouwen. Kwetsbaarheid gaat door voor moed in de ander en voor onvolkomenheid in jezelf. Het resultaat van wederkerig respectvolle kwetsbaarheid is sterkere verbondenheid, vertrouwen en engagement. Kwetsbaarheid werkt aanstekelijk, net als moed.
We hebben allemaal, in meerdere of mindere mate, last van schaamte. Het wordt veroorzaakt door een gevoel van onwaardigheid van de totale persoon. Schaamte-resistentie is de manier om onze kwetsbaarheid te omhelzen. Als je schaamte kunt verminderen of elimineren wordt je eigenwaarde vergroot. Dan zijn we beter in staat om moedig te zijn en talenten en gaven met anderen te delen. Schaamte houdt ons klein, rancuneus en angstig. Schaamte ontleent zijn macht door niet bespreekbaar te zijn.
De definitie van schaamte die Brown geeft is dat het een intens pijnlijk gevoel of pijnlijke ervaring is die ons het gevoel geeft dat we tekort schieten en daarom niet verdienen gewaardeerd te worden en erbij te horen.
Schaamte-resistentie houdt in het zich bewegen van schaamte naar empathie, het ware tegengif tegen schaamte. De vier elementen van schaamte-resistentie zijn volgens Brown

 • schaamte herkennen en begrijpen waar het vandaan komt;
 • kritisch bewustzijn van omstandigheden en gebeurtenissen;
 • sociale aanspraak;
 • schaamte openlijk bespreken.
schaamte

Mannen en vrouwen worden in gelijke mate getroffen door schaamte; de voornaamste oorzaak is daarbij voor vrouwen allereerst hun uiterlijk en op de tweede plaats moederschap. Vrouwen worden verondersteld perfect te zijn. Bij mannen is de reden vooral stoer en flink zijn. De twee typische reacties van mannen bij schaamte zijn afzondering en kwaad worden.
De drie belangrijkste ‘vijanden’ van kwetsbaarheid zijn:

 • Vreugde-ontkenning, de paradoxale angst die kortstondige, vaak toekomstige vreugdes, teniet doet. Dankbaarheid is het beste tegengif;
 • Perfectionisme, het geloof dat als je alles perfect doet, je je nooit hoeft te schamen. Perfectionisme is anders dan zelfverbetering. Echt, duurzaam perfectionisme bestaat niet; in wezen is dat om bijval te oogsten en het is contraproductief;
 • Verdoving, het aanpakken van alles wat het ongemak of de pijn van kwetsbaarheid verzacht. Erg schadelijk want, omdat het niet selectief is, verdooft het ook onze belevingen van liefde, vreugde, ontwikkeling en empathie. Een van de meest voorkomende manieren is om altijd druk te zijn of te doen. Algemene preoccupatie en ongebondenheid zijn evenals schaamte, andere wijzen van verdoving.
  We verbreken onze verbondenheid met anderen om ons te beschermen tegen kwetsbaarheid en schaamte. Als we de kloof van niet-verbondenheid willen overbruggen moeten we onze kwetsbaarheid in ere herstellen en onze schaamte-resistentie ontwikkelen.
  Schaamte kweekt angst. Het vernietigt onze tolerantie voor kwetsbaarheid, en beschadigt daardoor engagement, innovatie, creativiteit, productiviteit en vertrouwen. Als de cultuur van een organisatie respect en waardigheid van individuen als hoogste waarden heeft, dan gedijen beschamen en anderen zwart maken niet als management methoden.
  Kwetsbaarheid bevindt zich ook in het hart van de gezinssituatie. Schaamte is positief gecorreleerd met verslaving, depressie, agressie, geweldsuitoefening, eetstoornissen en zelfmoord. Schuldgevoel is anders dan schaamte. Het raakt niet de hele persoon, alleen specifiek gedrag of resultaten en is ook negatief gecorreleerd met bovengenoemde negatieve verschijnselen. Kinderen moet dus geen schaamtegevoel bijgebracht worden, maar eerder constructief schuldgevoel. Schaamte-ervaringen uit de kindertijd veranderen hoe we zijn, over onszelf denken en ons gevoel van eigenwaarde.
  N.B. Extracten in het Engels van ‘Daring Greatly’ staan op de website ‘www.deugd. net’, onder extracts.
empathie

Klasse (Gracián, 1647)

           

Er bestaat zoiets als voornaamheid van ziel, een hoogheid van geest, die tot een hoofs optreden leidt dat veel respect oproept. Niet iedereen beschikt erover, omdat er grootheid van gemoed aan ten grondslag ligt.
Wie deze voornaamheid bezit, streeft er vooral naar goed over de vijand te spreken en hem nog beter te behandelen. Klasse valt het meest op in situaties waarin men wraak kan nemen: men laat de gelegenheid niet voorbij gaan, maar benut deze ten goede door na een onbetwistbare overwinning onvermoede vergevingsgezindheid te tonen. Dit getuigt ook van politiek inzicht en groot staatsmanschap. Een wijs man laat zich niet voorstaan op een overwinning, omdat hij zich nergens op laat voorstaan, en bemantelt met zijn eenvoud zijn verdiende successen.

hoogheid van geest

The Courage Map

              

Als je denkt dat je stoutmoediger en met meer lef wilt leven, en als je de sleutels daarvoor op een ludieke wijze te pakken wilt krijgen, moet je het boek lezen van Franzeska Iseli ‘The Courage Map’. Het is dit jaar uitgekomen en nog niet in het Nederlands vertaald. Franziska is opmerkelijk. Ze is in Zwitserland geboren, en is nu Australische ingezetene. Ze is avontuurlijk, heeft veel gereisd, spreekt vijf talen en runt een aantal pro Deo ondernemingen. Ze is één en al lef. Haar boek daarover is tegen de achtergrond van haar motortrip over de meest onherbergzame wegen van de Zijderoute. En ze doorspekt haar betoog met avontuurlijke ervaringen die ze onderweg opdoet. Ze ziet, symbolisch, de ontwikkeling van de mens, en van de karaktersterkte moed, als een reis, net als historici en schrijvers hebben geconstateerd dat helden hun daden op reis presteren alvorens het magische doel te bereiken.
Het boek wordt door niemand minder ingeleid dan door Sir Richard Branson, alom bekend als een spectaculair Brits ondernemer.
In de introductie breekt Iseli een lans voor het verruimen van je moedsgrenzen en geeft ze aan waar je dat toe in staat stelt. Ze zegt dat er vier dingen zijn die moedige mensen doen: trouw aan zichzelf zijn, meer risico’s nemen, moeilijkheden vierkant aanpakken en leiden door voorbeeld te geven.


Ze behandelt dan op een geestige manier, de dertien principes die je nodig hebt om moedig en doortastend te leven: Die dertien principes zijn:

 1. Verhalen. Ze definiëren en geven betekenis aan ons leven.
 2. Waarheid. Je eigen waarden vinden en omhelzen.
 3. Voornemens. Daadkrachtiger leven begint met voornemens.
 4. Vertrouwen. Essentieel. Vertrouwen in jezelf, in anderen en in het ‘universum’.
 5. Intuïtie. Werkt snel op basis van het onbewuste, inclusief ervaring.
 6. Liefde. Liefdevolle acties manifesteren zich als moed, vriendelijkheid, goedgeefsheid, respect, etc.
 7. Vriendelijkheid. Liefdesvorm. Ogenschijnlijk kleine gebaren kunnen grote gevolgen hebben.
 8. Onvolmaaktheid. Er vanuit gaan dat alles imperfect is, en je niet om perfectie bekommeren, bevordert doortastendheid.
 9. Niet-gebonden zijn. Afstand nemen van het beoogde resultaat voorkomt angst en maakt je vrij.
 10. Bevlogenheid. Ga niet tegen de stroom in, ga met hem mee.
 11. Speelsheid. Een subtiele kunst. Ontwapent en verzacht pijnlijke informatie.
 12. Evolutie. Accepteer ongemak voor grensverleggende doortastendheid.
 13. Engagement. Stel een lef-plan op door doeleinden te identificeren en prioriteiten te stellen. Heb geduld en ben bereid tot koerswijziging.

De behandeling van al deze principes is inhoudelijk to the point en wordt geestig-avontuurlijk gebracht. Een genot om te lezen. Bovendien bevat het boek veel wijsheden en anecdotes, zowel uit de Westerse als de Oosterse literatuur, stimulerende levenswijsheid. Op het einde van de bespreking van elk principe, zijn er ‘travel tunes’ een korte opsomming van de belangrijkste bevindingen, een ‘pit stop’, d.w.z. suggesties voor het praktisch toepassen van het betreffende principe en een ‘travel journal’, waarin je de antwoorden op een aantal sleutelvragen kunt beantwoorden.


Zoals gezegd is het boek nog niet in vertaling verschenen. De softcover in het Engels kost tegen de 20 euro, terwijl het op de Kindle e-reader minder dan vijf euro kost. Extracten van het boek kun je vinden op de website www.deugd.net, onder de pagina ‘extracten’, nummer 51 ‘The Courage Map’.
Lees het boek als je de tijd hebt. Het geeft je een nieuw jasje!

geen durf zonder angst

Uitdaging bescheidenheid

eenvoud siert

De afgelopen tijd hebben we meerdere blogs gepubliceerd over de deugd ‘bescheidenheid’ We hebben daar ook pagina’s over aangemaakt.
De bedoeling is om bescheidenheid significant te promoten via ‘gamification’, een methode die steeds meer ingang vindt in het onderwijs en daarbuiten. Gamification krijgt toepassing door het gebruik van positieve principes en technieken die succesvol in videogames worden gebruikt. We hebben nu een nieuwe pagina aangemaakt onder de titel ‘Uitdaging bescheidenheid’, waarin we proberen een stap verder te zetten op de weg naar gamification van deze deugd. Ik denk dat we er half in geslaagd zijn die stap te zetten door foto’s, gedichten, spreekwoorden en video’s te gebruiken, zeg een semi-gegamificeerde vorm. We willen verder op de weg naar gamification. We zouden het daarom fijn vinden als een deskundige hobbyist op dat gebied daaraan, hopelijk deels vrijwillig, aan mee zou willen werken. In geval van belangstelling, mail dan via ‘info@deugd.net’ s.v.p.
Vanwege de uitgebreide uiteenzetting over bescheidenheid in het Essay (in de Annex) van ‘Uitdaging bescheidenheid’, hebben we de pagina ‘achtergrond avontuur bescheidenheid’ van de site gehaald, dit om duplicatie te voorkomen. Het ‘avontuur bescheidenheid’, een vroegere vereenvoudigde en analoge versie, laten we voorlopig staan.
Wellicht boeit het je om het avontuur in ‘uitdaging bescheidenheid’ te bekijken, of beter nog, te beleven om die deugd verder in je te ontwikkelen. Zoals het spreekwoord zegt ‘bescheidenheid siert de mens’ en je leven zal er beter van worden.

aronskelk, symbool van bescheidenheid

The Courage map

Bijgaand een overzicht (in het Engels) van ‘The Courage Map’: 13 Principes om doortastend te leven.

Dit is een opmerkelijk boek van de hand van de Zwitsers-Australische Franziska Iseli. Het boek heeft een Voorwoord van Richard Branson, niet de eerste de beste.
Het boek is een wegwijzer om moediger, gedurfder te worden en het leven daardoor te verrijken. Iseli heeft het geschreven nadat ze een ‘hels-avontuurlijke’ tocht per motor maakte vanuit Europa over de zijderoute. Daar heb je, vooral als vrouw, veel lef voor nodig.
Het boek is een aanrader. Het leest prettig en is begeesterend. Als je jezelf als persoon wil verbeteren , moet je The Courage Map beslist lezen, zeker als je meer lef ambieert. Ik heb er van genoten en er veel van opgestoken. Komt goed van pas in mijn eigen deugd-ethische activiteiten.

                             Summary

‘The more you practice, the more courageous you become’ (Franziska Iseli).

It is a book about embracing your struggles and challenges and turning then into triumphs.
Courage is the Instigator of Life’s Greatest experiences. It is the extra something that helps us from an ordinary life into an extraordinary life. Some dream it. Some do it.
Courage is a skill and anyone can learn it. No matter how little or how much courage you have now, you can always find more. Make a conscious effort to expand your courage boundaries
Courage allows you to stay true to yourself, lead by example, make a positive impact, and live without regrets.
Four things courageous people do consistently:

 • Stay true to yourself
 • Take more risks
 • Face difficulties head on
 • Lead by example.

Iseli divides her book into 13 principles to help you develop your courage and expand your boundaries. Each principle can help you make bolder decisions.
The thirteen principles are the following:

 • 1. Stories. The meaning of your life is the meaning you give your stories
 • 2. Truth. Don’t be afraid to step up, stand out, and live your truth.
 • 3. Intentions. Set your intentions. Think of your life as a road trip and choose your adventure.
 • 4. Trust. Know and trust yours strengths to live your truth, and learn how and when to trust others to go further than you can go alone.
 • 5. Intuition. Intuition can help you live more effortlessly and courageously by creating a feeling oif certainty even with the presence of fear. To embrace your intuition, tune in, connect with your heart and practice mindfulness.
 • 6. Love. Learn to keep your heart open by coming from courage, versus reacting out of fear.
 • 7. Kindness. Don’t make kindness something you only do out of convenience. Make kindness the default way you do things, no matter the circumstances.
 • 8. Imperfections. Get comfortable with the potential of messing up and making mistakes
 • 9. Non-attachment. When you detach yourself from desire, you will be able to make decisions based on courage.
  1. Flow. Learn to dance with your flow.
  1. Playfulness. Don’t forget how to play as you take on more of life’s responsibilities.
  1. Evolution. Evolve your mindset to expand your courage boundaries. Practice evolving in five main levels: mental, emotional, physical, intellectual, and spiritual.
  1. Commitment. Commit to courage. Go big enough, so that you are stretching your courage boundaries and feeling a little bit uncomfortable, but not so big that you don’t believe you can achieve those dreams.

Key takeaways

 • 1. Courage is a skill you can practice and evolve in all areas of life
 • 2. Courage is the key to living a life you don’t regret.
 • 3. Choose your adventures in life to create the stories and experiences that light you up.
  The Courage map is highly entertaining reading. It is highly positive. Franziska can serve as a role model for women and men. The book is available at Amazon. At less than five euros its is an outright gift!

Nooit klagen

                 

Klagen schaadt altijd onze reputatie. Het prikkelt eerder tot boosaardigheid dan verlangen om te troosten. Het stelt de toehoorder in staat ons hetzelfde aan te doen; de kennis van de eerdere belediging geldt als een verontschuldiging voor een volgende. Sommige mensen effenen door klagen over hun aangedaan onrecht de weg voor nieuw onrecht, en hun zoeken naar hulp of troost wekt leedvermaak en zelfs minachting op. Het is een betere tactiek tegenover de een de diensten te roemen die de ander ons heeft bewezen, teneinde ook hem ertoe aan te sporen. Door het herhaaldelijk vermelden van wat de afwezigen voor ons deden, prikkelen wij de aanwezigen ons eveneens ter wille te zijn. Zo verkopen wij de een de gunst, waarin wij bij de ander staan. Een verstandig man zal nooit mislukkingen of fouten bekendmaken, maar wel de waardering die hij geniet: zo behoudt hij zijn vrienden en bedwingt hij zijn vijanden.

Gracián. Zieleadel

              

Zieleadel is een van de voornaamste vereisten voor een groot man (of vrouw), omdat zij aanspoort tot grandeur op alle gebieden. Zij verfijnt de smaak, inspireert tot grootmoedigheid, verruimt de geest, veredelt het gedrag en verleent waardigheid aan uw optreden. Waar zij zich ook bevindt, krijgt zij toegang, en als zij door een speling van het afgunstig lot niet naar waarde wordt geschat, spant zij zich in om het te bedwingen. Haar kracht groeit in de mate waarin haar geweld wordt aangedaan. Uit deze voornaamheid van geest vloeien grootmoedigheid, mildheid en alle uitnemende eigenschappen voort.

zieleadel van een arme vrouw