web analytics

Beste wensen voor 2017.

Jaarwisseling , tijd van reflectie. Over successen en tegenslagen in 2016  en over  goede voornemens voor 2017!

onschuld bewijzen…

Boven 2017 hangen onweersbuien. Niet alleen op het westelijk, ook op ons halfrond. Wodan komt eraan en zijn karos en hamer zouden wel eens donder en bliksem kunnen brengen! De idealen van de verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederschap, schijnen na vijftig jaar voorspoed op de tocht te zijn komen staan. Populistische presidenten en politici dreigen de macht voor een belangrijk deel over te nemen en de idealen van weleer door negatieve waarden te vervangen: egoïsme, onverdraagzaamheid, nationalisme en discriminatie.
Er gaan steeds meer  stemmen op die zeggen dat we aandachtig naar de populisten en hun achterban moeten luisteren. Terwijl populistische politici bijna uitsluitend negatieve geluiden laten horen, dienen de achterliggende klachten inderdaad serieus te worden genomen.

constructief antwoord vinden

Een flink deel van het electoraat, het minder bedeelde, heeft haar vertrouwen in de ‘idealistische’ politici verloren en stemt vanwege onvrede en frustratie op reactionaire politici. Er lijkt een toenemende tweedeling in de maatschappij te ontstaan, tussen hoger opgeleiden en hogere inkomens aan de ene kant en lager opgeleiden met magere inkomsten aan de andere kant. Die tweedeling lijkt versterkt te worden door onderwijs, samenlevingspatronen en relatieve afwezigheid van interactie tussen de onderscheiden groepen in deze ‘diplomacratie’. Vroeger was er nog dienstplicht om lieden van diverse pluimage met elkaar in contact te brengen.
Het is totaal onacceptabel dat een lager opgeleide zo’n 18 jaar minder gezonde jaren in zijn leven kent dan een hoogopgeleide. En daar komt nog een schepje boven op door de verhoging van de AOW leeftijd. Misschien financieel noodzakelijk, maar wel extra zuur voor ambachtslieden die hun hele loopbaan  in moeilijke omstandigheden hebben doorgebracht.

Hoger opgeleiden werken doorgaans onder gunstige condities in kantoren, verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer. Als je dan ook nog leest over talloze miljardencorrupties en omkoperijen op hoger niveau, dan is het begrijpelijk dat het electoraat haar vertrouwen verliest in de leidende klassen. En schaam je, Nederland om als derde grootste belastingparadijs in de wereld te kijk te worden gezet en mee werkt om arme landen belastingfondsen te onthouden ten voordele van winst-beluste multinationals en aandeelhouders.

hap snap voor de rijken ……

We dienen dus dicht bij huis aandachtig te gaan luisteren naar de populistische leiders en hun achterban, hun objectieve problemen identificeren en constructieve voorstellen doen om die op te lossen. We dienen de idealen van de verlichting aan te passen aan de taal en realiteit van de minder gegoeden.
Wat gaan we verder doen in deze blog? Ons no-nonsense opstellen, aanmoedigen en protesteren, op de bres, geweldloos, maar indringend protest waar nodig.
Rechtvaardigheid, solidariteit, respect, transparantie,  topdeugden voor 2017. Nederlanders zijn politiek beperkt geëngageerd en dienen zich actiever in te zetten. De media zouden hier een positievere rol moeten spelen; ze geven te weinig onafhankelijke en opvoedende voorlichting. Teveel sensatie en van wat het publiek wil horen. Hoe kan het dat één van de grootste verworvenheden van na de Tweede Wereldoorlog, de oprichting van een verenigd Europa, er zo bekaaid van af komt.
De populistische leiders zorgen er voor dat er werk aan de winkel is. Voor constructieve politici en politieke partijen, maar ook voor ons als individuen. We dienen ons in te zetten voor grotere rechtvaardigheid en voor meer solidariteit met zwakke groepen, lokaal en mondiaal.
We wensen eenieder een gezond, welvarend en gelukkig 2017 toe. Met groei in deugdzaamheid en in liefde. En voorbeeldig wereldburgerschap. De wereld wensen we meer vrede, rechtvaardigheid en een eerlijker verdeling van inkomens. Haar milieu betere bescherming en dieren een humanere behandeling.

Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

De dag waarop we eraan herinnerd worden dat de samenleving op de juiste, rechtvaardige manier in elkaar dient te steken. Sociaal rechtvaardig is een begrip wat in de loop der tijden verandert: terwijl bijvoorbeeld slavernij en discriminatie van de vrouw in vroeger tijden geaccepteerd was, is het dat nu duidelijk niet meer. En het geldt niet alleen  voor onze directe omgeving of voor ons land, maar sociale rechtvaardigheid dient ook te bestaan in ontwikkelingslanden en tussen de rijkere landen aan de ene kant en de armere aan de andere kant.

sociale rechtvaardigheid 3

Er zitten twee belangrijke kanten aan: een rechtvaardige inkomensverdeling en gelijke sociale behandeling.
De levensstandaard in de ontwikkelde wereld is er de laatste eeuw flink op vooruit gegaan. De laatste decennia zien we ook belangrijke inkomensverbeteringen in opkomende landen, zoals China.
Maar er valt nog het nodige te doen om tot een rechtvaardige inkomensverdeling te komen, in onze ‘rijke’ landen, in opkomende landen en op wereldniveau. Nederland komt er, dank zij progressieve belastingheffing, qua netto inkomens, goed uit: de inkomensongelijkheid is bij ons de afgelopen dertig jaar nauwelijks toegenomen. In het merendeel van de geïndustrialiseerde wereld is die ongelijkheid sinds 1980 wel toegenomen. Op wereldniveau is het verschil tussen ‘arme’ en’ rijke’ landen nog heel groot: tussen sommige een honderdvoudig verschil, ruwweg van 500 tot 50.000 dollar per capita inkomen per jaar.
Landen hebben de verplichting niet alleen voor zichzelf te zorgen, maar ook bij te dragen aan rechtvaardige inkomens in de wereld. Als ingezetenen dragen we via belastingen bij aan inkomensoverdrachten in eigen land en, via ontwikkelingshulp, aan opkomende landen.

sociale echtvaardigheid 4

Verdere private bijdragen aan de laatste worden gemaakt via investeringen en via vrijwillige bijdragen aan niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties of rechtstreeks. Op individueel niveau rijst de vraag welk deel van zijn inkomen een gemiddelde bewoner uit een rijk land zou dienen bij te dragen aan ontwikkelingslanden om ‘wereldrechtvaardig’ genoemd te kunnen worden!?  De befaamde ontwikkelingseconoom Peter Singer geeft een kwart van zijn inkomen weg, andere autoriteiten spreken over tien en weer andere over één procent.
Naast inkomen en welvaart heeft sociale rechtvaardigheid ook betrekking op sociale omgang en in het bijzonder gelijke behandeling. Er is  al veel vooruitgang gemaakt in het afschaffen van de ergste vormen van discriminatie, op grond van afkomst, ras, geloof en seksuele geaardheid. Maar er zijn nog veel landen waar welig gediscrimineerd wordt. En zelfs in onze westerse wereld kan het op een aantal punten beter.
De mensenrechten bieden een goed kader voor de verdere ontwikkeling van sociale rechtvaardigheid. Op deze Internationale Dag staan we stil bij de voortgang die de wereld al gemaakt heeft en vooral bij de stappen die we nog moeten zetten, individueel en collectief, om de wereld sociaal rechtvaardiger te maken.