web analytics

Menselijke solidariteit

De viering dit jaar van de Menselijke Solidariteitsdag komt nadat wereldleiders de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals (SDGs), hebben onderschreven (2016 – 2030), welke een nieuwe alomvattende ontwikkelingsagenda bevatten om armoede uit te roeien, onze planeet te beschermen en de waardigheid van eenieder te verzekeren. De nieuwe SDG agenda focust op mensen en hun milieu, steunt op universele mensenrechten en wordt gedragen door een globaal partnerschap. Het SDG programma staat dus op een fundament van globale samenwerking en solidariteit.
Solidariteit wordt in de Millennium Verklaring aangegeven als een van de fundamentele waarden van internationale relaties in de 21ste eeuw, waar degenen die het meest lijden of het minst aan hun trekken komen de steun verdienen van degenen die het beste af zijn. Bijgevolg, in de context van mondialisering en de uitdaging van toenemende ongelijkheid, is de versterking van internationale solidariteit noodzakelijk. Tussen rijk en arm, zwart en blank, noord en zuid, moslim en christen. Hoe breder de solidariteit en hoe dieper de samenwerking, hoe beter het resultaat.

Eendracht maakt macht

En partnerschap geeft de beste resultaten; partners stimuleren elkaar met opbouwende kritiek, en produceren meer en betere ideeën. En als landen, groepen of individuen met elkaar samenwerken, is er geen plaats voor jaloezie en geen behoefte om elkaar te bestrijden en belangen te beschadigen. Solidariteit en samenwerking geeft veelvoudige win-win situaties.
De wereld heeft in de laatste 20 jaar flinke voortgang geboekt in menselijke ontwikkeling. De wereldarmoede index is met meer dan de helft gedaald. De mensen leven langer en gezonder en zijn beter onderwezen. Ondanks deze en andere positieve ontwikkelingen, wordt welvaart niet door iedereen gedeeld. Ongelijkheid, extreme armoede, werkeloosheid, sociale uitsluiting en milieuverschraling blijven gemeenschappen teisteren.

Discriminatie en vooroordeel vormen belangrijke struikelblokken voor het opzetten van geïntegreerde gemeenschappen. Sommige kwetsbare groepen zien hun situatie verslechteren. De gevolgen van klimaatverandering zijn het zwaarst voor degenen die het minst aan het probleem hebben bijgedragen. Solidariteit is essentieel om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken en om de genoemde hiaten op te vullen.
Laten we op deze internationale dag de rol van menselijke solidariteit benadrukken en streven naar een leven van waardigheid voor iedereen op een gezonde planeet.
Dit voornemen komt des te meer van pas bij het aanbreken van een nieuw jaar. Waarvoor we gewoontetrouw goede voornemens maken. Maar naast het uiten van goede wensen en erop klinken met familie en vrienden, is het nog beter als de goede voornemens metterdaad worden uitgevoerd.
Naast een goede gezondheid, welvaart en geluk wensen we allen een vruchtbaar jaar in rechtvaardigheid en vrede, in solidariteit met aardse metgezellen, van allerlei pluimage, vooral met de minder bedeelde.

 

vrolijke feestdagen

Wereld Milieu dag

milieu13 Opgegroeid ben ik in een tijd dat economische groei en sociale vooruitgang de leidende maatschappelijke beginselen waren. De samenleving was in een roes van expansie. Met het milieu werd daarbij weinig of niet rekening gehouden en niemand taalde daarom. De welvaart groeide de pan uit!

mlleu3 De Club van Rome behoorde bij de eerste die aan de bel gingen trekken, in de jaren zeventig, met te poneren dat er grenzen aan de economische groei waren. Nu, zo’n veertig jaar later is het merendeel van de gegoede wereldbevolking, vooral in het westen, zich helemaal bewust dat het zo niet verder kan. De gevolgen van ongebreidelde consumptie laten zich voelen, onder meer door het smelten van ijsmassa’s,  droogtes en onreine lucht. Klimaatakkoorden zijn gesloten en de aanval tegen de opwarming van de aarde is ingezet.milieu9
We zijn op de goede weg, maar hebben nog een grote afstand af te leggen. Productie van energie, water en goederen zal schoner en efficiënter dienen te gebeuren met behulp van duurzame technologieën. Consumptie van goederen zal dienen te verminderen in de rijke landen, temeer omdat die in opkomende landen, het merendeel van de wereldbevolking, sterk vergroot dient te worden om een goed bestaansniveau  te verwerven. Een kwestie van rechtvaardige inkomensverdeling op wereldniveau. Laudatio Si (Wees Geprezen) van Paus Franciscus beschrijft het probleem in heldere, humane termen.
We moeten niet als consument, maar als wereldburger denken en handelen. De aarde kan het zich niet permitteren om honderden miljarden dollars aan oorlogen te verkwanselen milieu5en het milieu met wapens en wapenresten te vergiftigen. En dat geld kan goed gebruikt worden voor sociaaleconomische ontwikkeling en milieubescherming.
Grote delen van de samenleving, waaronder de civiele maatschappij zijn het weleens over de te varen koers. Maar er zijn machtige spelers, regeringen, multinationals en rijken die andere prioriteiten hebben. Als welvarende individuen kunnen we ook meer doen. milieu7De jeugd is al aardig opgevoed in de milieuproblematiek, maar de babyboomers zijn nog niet allemaal aan boord. Zuinig omgaan met energie en water, beperking van onnodige consumptie, steun aan milieuprogramma’s en een rechtvaardiger verdeling van wereld-inkomens, daar moeten we naar toe. We dienen hemel en aarde te bewegen om de aarde in puike conditie te houden, voor ons en voor ons nageslacht

milieu2