web analytics

Wereld Anti-tabaksdag (WHO, 31 mei)

 

We maken aardige vorderingen in de strijd tegen het gebruik van tabak. Die strijd is wel taai: na 50 jaar rookt nog een kwart van de volwassenen. De tabaksfabrikanten zijn geduchte tegenstanders en nicotine is in hoge mate verslavend. In opkomende landen roken ze nog vaak als een schoorsteen. Maar ook daar grijpen de overheden steeds meer in, met positief resultaat. Er is goede hoop dat op langere termijn roken van de wereldkaart verdwijnt.
Het is indrukwekkend hoe de houding ten aanzien van tabak in de loop van de tijd omgeslagen is door bewuste campagnes. Dit zal hopelijk ook gebeuren met overmatig alcoholgebruik en andere verslavende genotmiddelen.
Het thema van de Anti-tabaksdag dit jaar is ‘Tabak een gevaar voor ontwikkeling’. We wensen de Wereldgezondheidsorganisatie en alle andere betrokkenen succes in hun edele strijd voor gezondheid, zelfdiscipline en omgevingsgenot. Uiteindelijk streven we naar een optimaal gezonde mensheid, zowel lichamelijk als geestelijk.

 


Feiten over tabak, tabakscontrole en ontwikkelingsdoelstellingen:
•    Meer dan 7 miljoen doden door tabaksgebruik ieder jaar, een aantal dat geprojecteerd is tot 8 miljoen toe te nemen tegen 2030, als er geen verandering komt. Tabaksgebruik is een gevaar voor ieder mens, ongeacht sekse, leeftijd, ras, culturele of onderwijsachtergrond. Tabaksgebruik brengt leed, ziekte, dood en brengt landen en gezinnen in financiële nood.
•    Tabaksgebruik brengt enorme kosten met zich mee door toenemende ziekteverzorgingskosten en afnemende productiviteit. Het verslechtert gezondheidsverhoudingen en verscherpt armoede, omdat de armste groepen minder geld uitgeven aan essentiële behoeften zoals voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Zo’n 80 % van voortijdige overlijdens door tabaksgebruik vindt plaats in landen met lage of middelbare inkomens, die daarmee grotere moeite hebben hun ontwikkelingsdoeleinden te realiseren.
•    Het verbouwen van tabak vraagt grote hoeveelheden pesticiden en kunstmest, die giftig kunnen zijn en waterreserves kunnen besmetten. Ieder jaar gebruikt de tabakscultuur 4.3 miljoen hectares land wat wereldwijd leidt tot 2 – 4 % ontbossing. De tabaksindustrie produceert ook nog eens meer dan 2 miljoen ton vaste afval.
•    De WHO Raamconventie over tabakscontrole (WHO FCTC) leidt het wereldwijde gevecht tegen de tabaksepidemie. De WHO FCTC is een internationaal verdrag met 180 partijen (179 landen  plus de EU). Momenteel hebben meer dan de helft van de landen op de wereld  (2.8 miljard, 40 % van de wereldbevolking) ten minste  één  belangrijke  FCTC-maatregel genomen Een groeiend aantal landen is bezig muren op te trekken om inmenging van de tabaksindustrie in overheidsbeleid tegen te gaan.
•    Als de belasting op sigaretten met een dollar per pakje verhoogd zou worden, zou een extra 190 miljard dollar voor ontwikkeling ingezameld kunnen worden. Hoge tabaksbelastingen dragen bij aan grotere inkomsten van regeringen, aan een verminderde vraag naar tabak en zorgen voor een belangrijke inkomensstroom om ontwikkeling te financieren.

Naast de voordelen voor ontwikkeling zijn de voordelen voor het individu van het stoppen of minderen van roken  legio, op de terreinen van gezondheid, productiviteit en besteedbaar inkomen. De ontwikkeling van de deugd van matigheid en zelfcontrole kan al deze voordelen oproepen en tegelijkertijd overgewicht en obesitas de wereld uit helpen.

Menselijke solidariteit

De viering dit jaar van de Menselijke Solidariteitsdag komt nadat wereldleiders de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals (SDGs), hebben onderschreven (2016 – 2030), welke een nieuwe alomvattende ontwikkelingsagenda bevatten om armoede uit te roeien, onze planeet te beschermen en de waardigheid van eenieder te verzekeren. De nieuwe SDG agenda focust op mensen en hun milieu, steunt op universele mensenrechten en wordt gedragen door een globaal partnerschap. Het SDG programma staat dus op een fundament van globale samenwerking en solidariteit.
Solidariteit wordt in de Millennium Verklaring aangegeven als een van de fundamentele waarden van internationale relaties in de 21ste eeuw, waar degenen die het meest lijden of het minst aan hun trekken komen de steun verdienen van degenen die het beste af zijn. Bijgevolg, in de context van mondialisering en de uitdaging van toenemende ongelijkheid, is de versterking van internationale solidariteit noodzakelijk. Tussen rijk en arm, zwart en blank, noord en zuid, moslim en christen. Hoe breder de solidariteit en hoe dieper de samenwerking, hoe beter het resultaat.

Eendracht maakt macht

En partnerschap geeft de beste resultaten; partners stimuleren elkaar met opbouwende kritiek, en produceren meer en betere ideeën. En als landen, groepen of individuen met elkaar samenwerken, is er geen plaats voor jaloezie en geen behoefte om elkaar te bestrijden en belangen te beschadigen. Solidariteit en samenwerking geeft veelvoudige win-win situaties.
De wereld heeft in de laatste 20 jaar flinke voortgang geboekt in menselijke ontwikkeling. De wereldarmoede index is met meer dan de helft gedaald. De mensen leven langer en gezonder en zijn beter onderwezen. Ondanks deze en andere positieve ontwikkelingen, wordt welvaart niet door iedereen gedeeld. Ongelijkheid, extreme armoede, werkeloosheid, sociale uitsluiting en milieuverschraling blijven gemeenschappen teisteren.

Discriminatie en vooroordeel vormen belangrijke struikelblokken voor het opzetten van geïntegreerde gemeenschappen. Sommige kwetsbare groepen zien hun situatie verslechteren. De gevolgen van klimaatverandering zijn het zwaarst voor degenen die het minst aan het probleem hebben bijgedragen. Solidariteit is essentieel om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken en om de genoemde hiaten op te vullen.
Laten we op deze internationale dag de rol van menselijke solidariteit benadrukken en streven naar een leven van waardigheid voor iedereen op een gezonde planeet.
Dit voornemen komt des te meer van pas bij het aanbreken van een nieuw jaar. Waarvoor we gewoontetrouw goede voornemens maken. Maar naast het uiten van goede wensen en erop klinken met familie en vrienden, is het nog beter als de goede voornemens metterdaad worden uitgevoerd.
Naast een goede gezondheid, welvaart en geluk wensen we allen een vruchtbaar jaar in rechtvaardigheid en vrede, in solidariteit met aardse metgezellen, van allerlei pluimage, vooral met de minder bedeelde.

 

vrolijke feestdagen