web analytics

Beste wensen voor 2017.

Jaarwisseling , tijd van reflectie. Over successen en tegenslagen in 2016  en over  goede voornemens voor 2017!

onschuld bewijzen…

Boven 2017 hangen onweersbuien. Niet alleen op het westelijk, ook op ons halfrond. Wodan komt eraan en zijn karos en hamer zouden wel eens donder en bliksem kunnen brengen! De idealen van de verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederschap, schijnen na vijftig jaar voorspoed op de tocht te zijn komen staan. Populistische presidenten en politici dreigen de macht voor een belangrijk deel over te nemen en de idealen van weleer door negatieve waarden te vervangen: egoïsme, onverdraagzaamheid, nationalisme en discriminatie.
Er gaan steeds meer  stemmen op die zeggen dat we aandachtig naar de populisten en hun achterban moeten luisteren. Terwijl populistische politici bijna uitsluitend negatieve geluiden laten horen, dienen de achterliggende klachten inderdaad serieus te worden genomen.

constructief antwoord vinden

Een flink deel van het electoraat, het minder bedeelde, heeft haar vertrouwen in de ‘idealistische’ politici verloren en stemt vanwege onvrede en frustratie op reactionaire politici. Er lijkt een toenemende tweedeling in de maatschappij te ontstaan, tussen hoger opgeleiden en hogere inkomens aan de ene kant en lager opgeleiden met magere inkomsten aan de andere kant. Die tweedeling lijkt versterkt te worden door onderwijs, samenlevingspatronen en relatieve afwezigheid van interactie tussen de onderscheiden groepen in deze ‘diplomacratie’. Vroeger was er nog dienstplicht om lieden van diverse pluimage met elkaar in contact te brengen.
Het is totaal onacceptabel dat een lager opgeleide zo’n 18 jaar minder gezonde jaren in zijn leven kent dan een hoogopgeleide. En daar komt nog een schepje boven op door de verhoging van de AOW leeftijd. Misschien financieel noodzakelijk, maar wel extra zuur voor ambachtslieden die hun hele loopbaan  in moeilijke omstandigheden hebben doorgebracht.

Hoger opgeleiden werken doorgaans onder gunstige condities in kantoren, verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer. Als je dan ook nog leest over talloze miljardencorrupties en omkoperijen op hoger niveau, dan is het begrijpelijk dat het electoraat haar vertrouwen verliest in de leidende klassen. En schaam je, Nederland om als derde grootste belastingparadijs in de wereld te kijk te worden gezet en mee werkt om arme landen belastingfondsen te onthouden ten voordele van winst-beluste multinationals en aandeelhouders.

hap snap voor de rijken ……

We dienen dus dicht bij huis aandachtig te gaan luisteren naar de populistische leiders en hun achterban, hun objectieve problemen identificeren en constructieve voorstellen doen om die op te lossen. We dienen de idealen van de verlichting aan te passen aan de taal en realiteit van de minder gegoeden.
Wat gaan we verder doen in deze blog? Ons no-nonsense opstellen, aanmoedigen en protesteren, op de bres, geweldloos, maar indringend protest waar nodig.
Rechtvaardigheid, solidariteit, respect, transparantie,  topdeugden voor 2017. Nederlanders zijn politiek beperkt geëngageerd en dienen zich actiever in te zetten. De media zouden hier een positievere rol moeten spelen; ze geven te weinig onafhankelijke en opvoedende voorlichting. Teveel sensatie en van wat het publiek wil horen. Hoe kan het dat één van de grootste verworvenheden van na de Tweede Wereldoorlog, de oprichting van een verenigd Europa, er zo bekaaid van af komt.
De populistische leiders zorgen er voor dat er werk aan de winkel is. Voor constructieve politici en politieke partijen, maar ook voor ons als individuen. We dienen ons in te zetten voor grotere rechtvaardigheid en voor meer solidariteit met zwakke groepen, lokaal en mondiaal.
We wensen eenieder een gezond, welvarend en gelukkig 2017 toe. Met groei in deugdzaamheid en in liefde. En voorbeeldig wereldburgerschap. De wereld wensen we meer vrede, rechtvaardigheid en een eerlijker verdeling van inkomens. Haar milieu betere bescherming en dieren een humanere behandeling.

Menselijke solidariteit

De viering dit jaar van de Menselijke Solidariteitsdag komt nadat wereldleiders de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals (SDGs), hebben onderschreven (2016 – 2030), welke een nieuwe alomvattende ontwikkelingsagenda bevatten om armoede uit te roeien, onze planeet te beschermen en de waardigheid van eenieder te verzekeren. De nieuwe SDG agenda focust op mensen en hun milieu, steunt op universele mensenrechten en wordt gedragen door een globaal partnerschap. Het SDG programma staat dus op een fundament van globale samenwerking en solidariteit.
Solidariteit wordt in de Millennium Verklaring aangegeven als een van de fundamentele waarden van internationale relaties in de 21ste eeuw, waar degenen die het meest lijden of het minst aan hun trekken komen de steun verdienen van degenen die het beste af zijn. Bijgevolg, in de context van mondialisering en de uitdaging van toenemende ongelijkheid, is de versterking van internationale solidariteit noodzakelijk. Tussen rijk en arm, zwart en blank, noord en zuid, moslim en christen. Hoe breder de solidariteit en hoe dieper de samenwerking, hoe beter het resultaat.

Eendracht maakt macht

En partnerschap geeft de beste resultaten; partners stimuleren elkaar met opbouwende kritiek, en produceren meer en betere ideeën. En als landen, groepen of individuen met elkaar samenwerken, is er geen plaats voor jaloezie en geen behoefte om elkaar te bestrijden en belangen te beschadigen. Solidariteit en samenwerking geeft veelvoudige win-win situaties.
De wereld heeft in de laatste 20 jaar flinke voortgang geboekt in menselijke ontwikkeling. De wereldarmoede index is met meer dan de helft gedaald. De mensen leven langer en gezonder en zijn beter onderwezen. Ondanks deze en andere positieve ontwikkelingen, wordt welvaart niet door iedereen gedeeld. Ongelijkheid, extreme armoede, werkeloosheid, sociale uitsluiting en milieuverschraling blijven gemeenschappen teisteren.

Discriminatie en vooroordeel vormen belangrijke struikelblokken voor het opzetten van geïntegreerde gemeenschappen. Sommige kwetsbare groepen zien hun situatie verslechteren. De gevolgen van klimaatverandering zijn het zwaarst voor degenen die het minst aan het probleem hebben bijgedragen. Solidariteit is essentieel om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken en om de genoemde hiaten op te vullen.
Laten we op deze internationale dag de rol van menselijke solidariteit benadrukken en streven naar een leven van waardigheid voor iedereen op een gezonde planeet.
Dit voornemen komt des te meer van pas bij het aanbreken van een nieuw jaar. Waarvoor we gewoontetrouw goede voornemens maken. Maar naast het uiten van goede wensen en erop klinken met familie en vrienden, is het nog beter als de goede voornemens metterdaad worden uitgevoerd.
Naast een goede gezondheid, welvaart en geluk wensen we allen een vruchtbaar jaar in rechtvaardigheid en vrede, in solidariteit met aardse metgezellen, van allerlei pluimage, vooral met de minder bedeelde.

 

vrolijke feestdagen

Internationale solidariteit

Solidariteit, fundament van onze samenleving en tegenovergestelde van vijandschap. Wanneer en hoe geven we prioriteit aan solidariteit boven verdeeldheid?  We constateren met voldoening dat er een positieve trend bestaat in de geschiedenis. Nog niet zo heel lang geleden was er bijna permanente onenigheid, zo niet oorlog in onze landen. Kijk de geschiedenisboeken er maar op na. Denk vooral aan de twee Wereldoorlogen die hier vorige eeuw gevoerd zijn. Vergelijk dat met de oprichting en functionering van de Europese Unie waar de neuzen van Europese landen in dezelfde richting staan. Solidariteit, samenwerking en vrede in plaats van oorlog, afbraak en menselijke ellende. Allemaal tot stand gekomen door goede wil en menselijke inspanning. Zo is het  Europa vergaan en zo moet het ook in andere werelddelen kunnen. Hoewel er nog boze geesten bezworen moeten worden in het Midden-Oosten en sommige delen van Afrika.refugees welcome
De Verenigde Naties en andere gelijkgerichte organisaties spannen zich  in de positieve trend naar internationale solidariteit te versterken. Met goede resultaten, zoals het recente klimaatakkoord in Parijs aantoont. De technologische verworvenheden maken de wereld kleiner en brengen de verre mens binnen hand- of spreekbereik. Solidariteit evolueerde  van clan via dorp en stad, naar natie en vervolgens Europa. Nu is de hele mensheid aan de beurt.
Nabijheid en contact op vrijwillige basis roepen positieve gevoelens van begrip en verbondenheid op. De wil om minder bedeelden in de wereld te helpen is enorm. Dit komt tot uitdrukking in wereldwijde bewegingen als ‘Compassion’ (mededogen) van Karen Armstrong, die grote aanhang heeft, ook op landen- en stedenniveau. En laten we onze pet afnemen voor de humane paus Franciscus, solidair met armen en verstotenen.int vrouwendag 2014
Psychologisch zijn we als mens complex. Het zelfvertrouwen wordt bij sommigen helaas versterkt door zich af te zetten tegen andere individuen en groepen. Politiek wordt daar nog wel eens misbruik van gemaakt. Gezond zelfvertrouwen en een positieve kijk op het leven zijn de basis voor plezierige en vruchtbare relaties. Rechtvaardigheid, compassie en de liefde in al zijn vormen zijn ingrediënten van het solidariteitsrecept. Laten we er op deze dag eendracht, vooruitgang en vrede van bakken!

Solidariteit met het Palestijnse volk

Terecht als je sympathie hebt met de Palestijnen. Als traditionele bewoners van Palestina zijn er honderdduizenden van hun land verdreven en verblijven er miljoenen in vluchtelingenkampen in buurlanden. Ze leven in Palestina en Israël zelf onder een onmenselijk harde  bezetting  op de Westbank en het ergste soort concentratiekamp in Gaza. Op alle fronten worden ze afgeknepen, zodat ze naar onze begrippen een onmenswaardig leven leiden. Ze betalen de rekening van de holocaust. Is het dan niet begrijpelijk dat als je systematisch afgeknepen wordt en je een mensonwaardig bestaan moet leiden, je verzet gaat plegen!?
Er zijn aardig wat mensen die persoonlijk met hun lot sympathiseren, hele volkeren zelfs in het Midden-Oosten, maar om een aantal redenen lopen de politieke en zakelijke machtscentra in het westen achter. In vijftig jaar is men er niet in geslaagd om de rechten van de Palestijnse gemeenschap te respecteren. Erger nog, op het politieke niveau, ook in Nederland, is men niet bereid om rechtvaardigheid en bescherming van de Palestijnen te bewerkstelligen. Een bijna onbreekbare combinatie van zakelijke en politieke belangen en het gebruik van vaak oneerlijke praktijken maakt het moeilijk dat te corrigeren. En de media zijn helaas bevooroordeeld ten nadele van de Palestijnen.

gaza
Actie is reactie. Als het Westen niet bereid is rechtvaardigheid en menselijkheid voor de Palestijnen op te brengen, dan zal vroeger of later, direct of indirect de rekening worden gepresenteerd. Zo willen we liever niet denken. Daadwerkelijke solidariteit met bezet Palestina en met onderdrukte Palestijnen is helemaal op zijn plaats. Zijn we daar eerlijk genoeg in en hebben we voldoende lef dat te erkennen?