web analytics

Internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november)

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Ned. spreekwoord

kind9
UNICEF, voor moeder en kind

De VN Universele Kinderdag is in 1954 geproclameerd. De bedoeling van de dag is om internationale saamhorigheid en welzijn van kinderen te promoten.
Hij wordt elk jaar op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, gevierd. Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen. Inmiddels is het door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. Landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land..

De belangrijkste rechten van het kind zijn:
•  Het recht op onderwijs
•  Het recht op eigen geloof en cultuur
•  Het recht op een naam en een nationaliteit
•  Het recht op een eigen mening
•  Het recht op een veilig en gezond leven
•  Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
•  Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
•  Het recht op bescherming bij een oorlog
•  Het recht op spelen
•  Het recht om op te groeien bij familie
•  Het recht op veilig drinkwater
•  Het recht op goede gezondheidszorg
•  Het recht op zorg bij een handicap
•  Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld

Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie van de Mensenrechtenraad in Genève, ook Nederland. De Commissie heeft Nederland in het verleden voor een gebrekkige naleving van dit verdrag wel eens op de vingers getikt.

Er zijn nu ongeveer 1.9 miljard kinderen op de wereld onder de vijftien jaar, d.w.z. 27 % van de wereldbevolking. Het percentage is 41 % voor ontwikkelingslanden en 16 % voor ontwikkelde landen. Verwacht wordt dat in 2050 kinderen 20 % van de wereldbevolking zullen uitmaken.

kind
vrij en blij

In Nederland is het aantal kinderen tot 12 jaar de laatste tien jaar gedaald, van 2,4 miljoen in 2005 tot 2,2 miljoen in 2015.

De wereld heeft enorme voortgang gemaakt in het verminderen van kindersterfte, het naar school gaan van kinderen en armoedevermindering onder hen. Maar dit moet verder doorgezet worden. Als de huidige ontwikkelingen niet bijdraaien zullen tot 2030 bijna 70 miljoen kinderen sterven vóór hun vijfde verjaardag. Kinderen in Afrika beneden de Sahara hebben 12 keer meer kans vóór hun vijfde verjaardag te sterven dan kinderen in landen met hoge inkomens, zoals bij ons. Negen van de tien kinderen in armoede zullen in Afrika leven. Ongeveer 60 miljoen kinderen van schoolgaande leeftijd zullen nog niet naar school gaan in 2030, ongeveer hetzelfde aantal als nu. En ongeveer 750 vrouwen zullen in die periode getrouwd zijn als kinderen.

kind5
Ook een goede toekomst?

Kinderen vertegenwoordigen bijna de helft van de 900 miljoen mensen die  van minder dan $ 1.90 per dag moeten leven, de absolute armoede grens. De tekortkomingen die daaruit voortvloeien zijn ernstig: in 2014 waren er bijna 160 miljoen kinderen die niet tot normale ontwikkeling waren gekomen.
In Nederland is de kans op armoede het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandontvangers. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage de laatste jaren sterk toe. In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit komt neer op 12 procent.
De vicieuze cirkel van dood, ondervoeding en gebrek aan onderwijs zijn niet onvermijdelijk. Veel hangt af van het beleid wat ten deze door de internationale gemeenschap en de betrokken landen wordt uitgevoerd. Zoals we gezien hebben kunnen krachtige, doelbewuste maatregelen een kentering ten goede teweeg brengen. De duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 beogen dat te doen. Goede internationale samenwerking is daar onontbeerlijk voor.

Tegen deze achtergrond lijkt het bijna een luxe aan de geestelijke/morele kant van kinderopvoeding te denken. En toch is ook dat essentieel. Dat zij allemaal wereldburgers worden met respect voor hun eigen cultuur en voor die van anderen. Dat ze verdraagzaam zijn en integriteit nastreven, kortom  ethisch verantwoord en deugdzaam opgroeien. Je moet hier vooral denken aan de 250 miljoen kinderen die in conflictgebieden leven en met wrede en mensonterende gebeurtenissen te maken krijgen, die vaak trauma’s nalaten.
Laten we erkentelijk zijn voor onze welvaart hier in het westen. Het is relatief makkelijk voor ons over liefde voor de naaste en vergeving te spreken. En daar schieten we ondanks alles ook nog wel eens tekort.
Sinds de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten is de lucht aan het betrekken op internationaal politiek en humaan gebied. We moeten ethisch tegengas geven en onszelf en onze kinderen op het rechtvaardige en vredelievende pad houden. Volgens de Franse deugdgoeroe Comte Sponville  is opvoeding tot beleefdheid en respect het begin van alle deugden.

kind8
Begin van deugdzaamheid