Nooit klagen

                 

Klagen schaadt altijd onze reputatie. Het prikkelt eerder tot boosaardigheid dan verlangen om te troosten. Het stelt de toehoorder in staat ons hetzelfde aan te doen; de kennis van de eerdere belediging geldt als een verontschuldiging voor een volgende. Sommige mensen effenen door klagen over hun aangedaan onrecht de weg voor nieuw onrecht, en hun zoeken naar hulp of troost wekt leedvermaak en zelfs minachting op. Het is een betere tactiek tegenover de een de diensten te roemen die de ander ons heeft bewezen, teneinde ook hem ertoe aan te sporen. Door het herhaaldelijk vermelden van wat de afwezigen voor ons deden, prikkelen wij de aanwezigen ons eveneens ter wille te zijn. Zo verkopen wij de een de gunst, waarin wij bij de ander staan. Een verstandig man zal nooit mislukkingen of fouten bekendmaken, maar wel de waardering die hij geniet: zo behoudt hij zijn vrienden en bedwingt hij zijn vijanden.

Gracián. Zieleadel

              

Zieleadel is een van de voornaamste vereisten voor een groot man (of vrouw), omdat zij aanspoort tot grandeur op alle gebieden. Zij verfijnt de smaak, inspireert tot grootmoedigheid, verruimt de geest, veredelt het gedrag en verleent waardigheid aan uw optreden. Waar zij zich ook bevindt, krijgt zij toegang, en als zij door een speling van het afgunstig lot niet naar waarde wordt geschat, spant zij zich in om het te bedwingen. Haar kracht groeit in de mate waarin haar geweld wordt aangedaan. Uit deze voornaamheid van geest vloeien grootmoedigheid, mildheid en alle uitnemende eigenschappen voort.

zieleadel van een arme vrouw

Gracián. Nooit klagen

            

Klagen schaadt altijd onze reputatie. Het prikkelt eerder tot boosaardigheid dan verlangen om te troosten. Het stelt de toehoorder in staat ons hetzelfde aan te doen; de kennis van de eerdere belediging geldt als een verontschuldiging voor een volgende. Sommige mensen effenen door klagen over hun aangedaan onrecht de weg voor nieuw onrecht, en hun zoeken naar hulp of troost wekt leedvermaak en zelfs minachting op. Het is een betere tactiek tegenover de een de diensten te roemen die de ander ons heeft bewezen, teneinde ook hem ertoe aan te sporen. Door het herhaaldelijk vermelden voor wat de afwezigen voor ons deden, prikkelen wij de aanwezigen ons eveneens ter wille te zijn. Zo verkopen wij de een de gunst, waarin wij bij de ander staan. Een verstandig man zal nooit mislukkingen of fouten bekendmaken, maar wel de waardering die hij geniet: zo behoudt hij zijn vrienden en bedwingt hij zijn vijanden.

Gracián. Welgemanierd

Als welgemanierd bekend staan. Meer is niet nodig om door anderen geaccepteerd te worden. Wellevendheid is het hoofdbestanddeel van de kunst zich te handhaven, een soort tovermiddel, waardoor men iedereen voor zich inneemt. Op dezelfde wijze leidt onwellevendheid tot algemene afkeer en ergernis. Ongemanierdheid uit trots is afstotelijk; ongemanierdheid uit grofheid verachtelijk. Men dient altijd eerder te hoffelijk te zijn dan te weinig beleefd, maar men moet wel onderscheid maken, omdat wellevendheid anders ontaardt in onrecht. Ten opzichte van tegenstanders is hoffelijkheid zelfs plicht om  de eigen waarde te tonen. Dit kost weinig moeite en levert veel op: wie eert, wordt geëerd. Het voordeel van goede manieren en eer is dat zij blijven – de eerste bij wie ze bezit, de tweede bij wie haar betoont.

Gracián. Harten winnen

               
een hart gewonnen

Genegenheid leidt tot achting. Sommige mensen vertrouwen zozeer op hun vaardigheden dat zij aan bijval geen waarde hechten. Een wijs man weet echter dat verdienstelijkheid een lange weg moet afleggen als zij niet wordt ondersteund door sympathie. Welwillendheid vergemakkelijkt alles en vult alles aan. Kwaliteiten als moed, oprechtheid, kennis en zelfs wijsheid worden dan in plaats van alleen vermoed, bewezen geacht, en gebreken worden niet opgemerkt, omdat men ze niet wil opmerken. Sympathie ontstaat gewoonlijk door overeenkomsten van oppervlakkige aard als voorkeuren, afkomst, bloedverwantschap, vaderland en beroep. De diepgaande overeenkomst in opvattingen over talent, plichten, aanzien en verdiensten is echter van meer verheven aard. Heel het probleem bestaat uit het verwerven van sympathie – die behouden is niet moeilijk. Eerst dient men alles te doen wat nodig is om de wind mee te krijgen en vervolgens benut men deze.

sympathie geeft de wind mee

Avontuur bescheidenheid

                 
Bescheiden…..

We hebben eerder aangegeven dat we willen proberen deugdvorming te gamificeren, d.w.z. moderne gametechnieken toepassen in deugdpromotie. De eerste poging daartoe betreft de deugd van ‘bescheidenheid’. In eerste instantie hebben we die bestudeerd en hebben we een document opgesteld met de titel ‘Achtergrond Avontuur Bescheidenheid’. Tegelijkertijd hebben we, op basis van die achtergrondinformatie, een ‘spel’ opgezet onder de naam ‘Avontuur Bescheidenheid’. Dat is een soort vrijetijdscursus die zich spreidt over een periode van vijf weekenden en vier werkweken. Het spel vergt maar een beperkt deel van de tijd. In het eerste weekend is er voorbereiding en door de week daarna daarop gebaseerde activiteiten aangaande bescheidenheid. In de daaropvolgende weekends is er ook weer voorbereiding voor de daaropvolgende ‘werkdagen’, maar tevens een bezinning op de ervaringen van de afgelopen week.
Dit ‘Avontuur’ is volledig analoog en niet digitaal. Het ‘Avontuur’ kan uitgevoerd worden via internet, maar het zou evengoed via hard copy gerealiseerd kunnen worden. We zijn ondertussen wel aan het proberen een bescheidenheidsspel te gamificeren. Het script daarvoor is bijna afgerond en we hebben binnenkort gamifiers nodig om te proberen het spel te digitaliseren.
Voorlopig hebben we de twee documenten ‘Avontuur Bescheidenheid’ en ‘Achtergrond Avontuur Bescheidenheid’ op deze website gezet voor kennisname en, voor het Avontuur Bescheidenheid zelf, uitvoering.
Er staan in het ‘Avontuur’ zelf een aantal suggesties en activiteiten die bij kunnen dragen om een bescheidener gedrag aan te kweken. Ontzagwekkende ervaringen zijn er één van. Het Corona-virus is ook ontzagwekkend, hoewel in negatieve zin. Het houdt toch de mogelijkheid in ons bescheidener op te stellen ten aanzien van natuur en milieu.

ontzagwekkend …….

Can we be happier? (blog 2)

In de vorige blog bespraken we het bovenstaande boek van Richard Layard. We gaven aan hoe ingenomen we waren met de verschijning van dit boek en zijn voorgestelde beleid. Het paste voor een groot deel in de onderwerpen die we op onze website en in onze blogs behandeld hebben. We waren al eerder geabonneerd op de Twitter account van Action for Happiness, maar waren ons er niet van bewust dat hier een hele beweging achter stond. Op de website ’actionforhappiness.org’ staat die beweging als volgt beschreven: ‘ Action for Happiness is a movement of people committed to building a happier and more caring society. We want to see a fundamentally different way of life – where people care less about what they can get just for themselves and more about the happiness of others.’ De beweging heeft al meer dan 175.000 aanhangers. De Dalai Lama is de beschermheer van de organisatie.
We gaven in de vorige blog al aan dat voor ons belangrijke stromingen en persoonlijkheden achter de aanpak van Layard staan. Nu blijkt dat deze personen in een Panel van Technische Adviseurs zitten , zoals Martin Seligman (positieve psychologie), Matthieu Ricard (altruïsme), Daniel Kahneman, psycholoog, Nobel-prijswinnaar), Barbara Fredrickson (psycholoog, auteur Love II), Sonja Lyubomirsky, (psycholoog, Loving Kindness specialist). De beweging organiseert activiteiten en geeft publicaties en informatie uit, waaronder de ‘monthly action calendars’ (zie hieronder). Als je in het brengen van geluk aan jezelf, ook via anderen, gelooft en je wilt laten inspireren door een rijke bron van inspiratie, zou je eens een kijkje kunnen nemen op actionforhappiness.org, en/of je abonneren op de Twitter account. Veel geluk!

Can we be happier? Evidence and Ethics

Dit is de titel van een boek geschreven door Richard Layard. Afgelopen januari uitgekomen. En het is een schot in de roos! Zoals het tweede deel van de titel al suggereert is het geen oppervlakkig geschrift. Integendeel, dit is een doorwrocht stuk werk, met een brede kijk, heldere analyses en ondersteund door een rijkdom aan statistieken. Richard Layard is niet de eerste de beste wetenschapper. Hij is oprichter en oud-directeur van het Centre for Economic Performance van de London School of Economics, waaraan hij meer dan 50 jaar verbonden is geweest. Hij is co-redacteur van het jaarlijkse World Happiness Report. En belangrijk geweest in het Engelse politieke bestel op het vlak van fysieke en mentale gezondheid.
Het boek combineert benaderingen van positivisme in het algemeen, de positieve psychologie van Martin Seligman en altruïsme van Matthieu Ricard, onderwerpen en personen die regelmatig op onze website en blogs genoemd zijn. Die benaderingen zijn onderdeel van zijn beleidsvoorstel voor de nieuwe tijd.


Hij zegt dat er een wind van verandering door de maatschappij waait, waarbij gevoelens een belangrijkere plaats innemen. Er is een nieuwe vriendelijker cultuur in aantocht. Tot nu toe is er veel nadruk op persoonlijk succes geweest: goede punten, goede baan, goed inkomen en een aantrekkelijke partner. Die cultuur van het nastreven heeft ons veel goeds gebracht en het leven is voor velen in de westerse wereld beter dan het ooit geweest is. Maar die cultuur brengt ook een hoop stress met zich mee. Om de eenvoudige reden dat de dominante cultuur super-concurrerend is. Het toont succes altijd in vergelijking met anderen en dat is een ‘geen-winst-geen-verliessituatie

Een alternatieve, vriendelijker cultuur heeft een ander doel, die kan leiden tot een win-win resultaat. Die alternatieve cultuur zegt dat we uiteraard voor onszelf moeten zorgen, maar we moeten ook zoveel mogelijk gelukkig worden door bij te dragen aan het geluk van anderen. Concurrentie is prima voor organisaties onder elkaar, een motor voor vooruitgang, maar wat we voor individuen nodig hebben is voornamelijk samenwerking, geen concurrentie. Dit geeft betere resultaten voor iedereen en het maakt het leven stukken aangenamer. Het basisvoorstel in het boek is dat ieder van ons, in al onze keuzes, moet proberen het grootst mogelijke geluk te scheppen, en vooral, de kleinst mogelijke ellende.
Deze nobele visie, zegt hij, gaat niet in tegen de essentie van de menselijke natuur, want we hebben twee kanten, een egoïstische en een altruïstische.
Deze vriendelijker cultuur is er altijd geweest in de ene of andere vorm, bijvoorbeeld in de grote wereldreligies. Maar deze hebben in onze seculiere wereld hun overtuigingskracht verloren. De leegte die daar door geschapen is, is, door gebrek aan beter, opgevuld door egocentrisme. Jonge mensen is verteld dat ze voor zichzelf moeten zien op te komen, met als gevolg dat bezorgdheid en depressie sterkt toegenomen is onder jongeren.
Mensen dienen buiten zichzelf te treden, om uit de ellende van zelf-absorptie te geraken. Er dient een nieuwe seculiere ethiek te komen, die gebaseerd is op menselijke behoeftes. Een seculiere ethiek is ook essentieel als onze democratieën moeten gedijen, want er is massale ontevredenheid met de huidige elites, evenals met de atomistische, neoliberale filosofie die hun meestal eigen is. Er zijn drie elementen achter de verandering die nu onderweg is. Ten eerste, seculiere ethiek, met als kern het Principe van het Geluk. Ten tweede hebben we nu de wetenschap van het geluk, die betrouwbare informatie geeft over hoe je een gelukkiger maatschappij kunt vormen. Ten derde zijn er nieuwe, effectieve technieken van geestelijke vorming (mind-training) die ieder van ons in staat stellen onze geestelijke conditie te verbeteren. Denk aan de positieve psychologie en eeuwenoude Oosterse meditatie technieken, waar miljoenen gebruik van maken. De hele maatschappij is zich de laatste tijd meer op geluk gaan oriënteren, zoals onder meer blijkt uit de inhoud van de media en veranderingen in levensstijl.
Terwijl deze ontwikkelingen in het eerste deel van het boek beschreven en becommentarieerd worden, geeft het tweede deel ideeën hoe ieder van een aantal functies aan de heroriëntatie kan bijdragen, zoals managers, economen, politici, leraren, etc.

Het boek geeft een positieve, ruime blik op de wereld van vandaag en is informatief en evenwichtig. Dit is een indrukwekkend werk, visionair en stimulerend; de bekroning, lijkt wel, van een lang werkzaam leven op dit terrein. Een frisse wind uit Groot-Brittannië, na Brexit.

Gracián. Vrienden hebben

     

Daardoor leeft men dubbel. Iedere vriend is goed en wijs voor zijn vriend, alles wat zich tussen hen afspeelt, verloopt goed. Ieder mens heeft zoveel waarde als de anderen hem willen toekennen. Om dit verlangen in hen op te wekken dient men hun hart en daardoor hun tong te winnen. Niets is innemender dan een bewezen dienst. De beste manier om vrienden te krijgen is vrienden te maken. Het voornaamste en beste in ons leven hangt af van anderen. Wij moeten óf onder vrienden óf onder vijanden leven. Iedere dag moet men trachten iemand voor zich te winnen, niet meteen voor intieme, maar wel voor hartelijke vriendschap. Na een verstandige schifting zult u enkelen van hen als vertrouwelingen overhouden.

goede vriendinnen

Gracián. Gezond verstand

  

Gezond verstand: de troon van de rede, het fundament van de behoedzaamheid, die men zich als gevolg daarvan zonder veel moeite aanleert. Gezond verstand is een geschenk van de hemel, het eerste, grootste en daardoor meest begeerde geschenk. Het is het voornaamste onderdeel van het harnas. Alle menselijke handelingen worden erdoor bepaald; alle daden hebben zijn zegel nodig, want alles moet met oordeel gebeuren.
Gezond verstand bestaat hieruit dat men zich van nature richt naar alles wat het meest overeenstemt met de rede, en men altijd de best mogelijke oplossing kiest. Baltasar Gracián (1647)