web analytics

Internationale Dag tegen Kinderarbeid (12 juni

child labour2
Van kinderarbeid is sprake als kinderen een belangrijk deel van de dag (of nacht) werk verrichten. Kinderarbeid was ten tijde van de industriële revolutie zeer gebruikelijk, ook in Nederland. In veel landen maakte de leerplicht een eind aan kinderarbeid; in Nederland was dat in 1901 het geval.
Uit onderzoek in Nederland blijkt dat zo’n 10.000 kinderen van 12 jaar wekelijks minimaal 12 uur werken. Verder werken zo’n 9.000 13- en 14-jarigen minstens 20 uur in de week. Beide gevallen vallen volgens de Nederlandse wet onder kinderarbeid. Kinderen werken in Nederland vaak als vakkenvuller, bollenpeller of babysitter, maar sommigen doen ook zwaar werk in fabrieken en bij boerderijen. De Nederlandse Arbeidstijdenwet bepaalt dat jongeren beneden de 16 jaar in principe niet mogen werken. Op dit verbod zijn een aantal uitzonderingen gemaakt zoals voor: het lopen van (maatschappelijke) stage, een taakstraf, het bezorgen van ochtendkranten en niet-industriële (hulp)arbeid van lichte aard.

child labour4Kinderarbeid komt nog veel voor in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het wordt gewoonlijk veroorzaakt door armoede in gezin en samenleving, dat weer veroorzaakt wordt door een tekort aan werkgelegenheid voor volwassenen en door lage lonen. Kinderen worden niet alleen in de landbouw en familiebedrijven ingezet, maar ook als goedkope arbeidskrachten in fabrieken en weverijen. Meer dan de helft zijn blootgesteld aan de ergste vormen van kinderarbeid zoals werken in gevaarlijke omstandigheden, slavenarbeid of andere vormen van dwangarbeid, illegale activiteiten, zoals drugshandel en prostitutie, evenals betrokkenheid bij gewapende conflicten. Meisjes werken vooral in huishoudens, terwijl jongens sterk vertegenwoordigd zijn in mijnbouw en steengroeven Zij gaan niet naar school. Velen van hen lijden aan ondervoeding en krijgen onvoldoende zorg. De meest kwetsbare groepen als het op kinderarbeid aankomt zijn vaak groepen die gediscrimineerd en uitgesloten zijn, zoals meisjes, etnische minderheden, inheemse volken, mensen uit lage klassen, gehandicapten, ontwortelde personen en mensen die achteraf wonen.cild labour4
Schattingen geven aan dat er in 2004 wereldwijd zo’n  218 miljoen kinderen kinderarbeid uitoefenden  Het aantal  nam met 11 % af tussen 2000 en 2004. De daling in riskant werk was veel groter, namelijk 26 %. Geschat werd dat het percentage werkende kinderen (kinderarbeid) 14 % was in 2004, terwijl dat 16 % was in 2000. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is hoogst bemoedigend: kinderarbeid neemt af en hoe meer riskant het werk, hoe sneller het afneemt. In toenemende mate eisen bedrijven van hun leveranciers een verklaring dat aan de productie geen kinderarbeid te pas is gekomen. Een van de meest effectieve methoden om er voor te zorgen dat kinderen niet op te jonge leeftijd gaan werken is het vaststellen van minimum leeftijden voor arbeid.

De Internationale Arbeids Organisatie (ILO) is de Gespecialiseerde V.N. Organisatie op dit gebied. Uitroeiing van kinderarbeid was één van haar doelstellingen bij de oprichting in 1919. Conventie No 138 schrijft voor dat de  minimum arbeidsleeftijd niet lager is dan het einde van verplichte scholing.
De 2016 internationale Dag tegen Kinderarbeid heeft als thema de afschaffing van kinderarbeid in toeleveringsketens (supply chains), een in toenemende mate ingewikkelde serie van  activiteiten en processen in de productie en distributie van goederen, die sectoren, landen en continenten omvat .
De conclusie van het verhaal is dat er in Nederland zo goed als geen kinderarbeid meer bestaat en dat het op de wereld nog tamelijk wijd verspreid, maar wel dalende is. Dit correspondeert met een verheugend sterke daling van extreme armoede in de wereld. We zijn op de goede weg!ILO