Wereldverbeteraar

Als je wereldverbeteraar wilt worden of in dat fenomeen geïnteresseerd bent, moet je het boek  lezen van Larissa MacFarquhar ‘Strangers Drowning’. (Nu ook beschikbaar in een Nederlandse vertaling onder de titel van ‘Wereldverbeteraars, een filosofische verkenning van altuïsme’).

strangers drowningMacFarquhar geeft in haar boek een beschrijving van de kenmerken van een wereldverbeteraar en een aantal verhalen over echte voorbeelden daarvan. Ongelooflijke verhalen van idealisten die zich fanatiek inzetten, met opoffering van eigen welzijn en dat van familieleden, om minder begunstigden te helpen.
De normale manier om goed te doen is om diegenen te helpen die je nabij zijn, mensen die je kent of aanvoelt.
Een tweede type heeft een meer abstract uitgangspunt – een gevoel van onrechtvaardigheid in de wereld in zijn geheel en een verlangen naar goedheid als zodanig.
Macfarquhar heeft het over dit tweede type wereldverbeteraar. Die  wordt in het Nederlands ook wel het geitenwollensokkentype genoemd, een wat wereldvreemde, non-conformistische sociale hervormer. Dit tweede type is niet beter of slechter dan het eerste, maar hij is zeldzamer en moeilijker te begrijpen.
Het eerste type roept geen onbehagen op. Als hij klaar is met zijn goede daden  keert hij naar zijn dagelijkse leven terug. Al kan hij tijdelijk als een held  worden gezien, uiteindelijk is hij een gewoon iemand, net zoals wij. Zijn of haar nobele daden houden geen verwijt aan ons in.heiligenleven
Het geitenwollensokkentype aan de andere kant weet dat er overal en altijd crises zijn en die zoekt hij op. Hij is niet spontaan en hij bereidt zijn goede daden in koele bloede voor. Hij kan barmhartig zijn, maar barmhartigheid is niet de reden waarom hij het doet. Hij leidt geen gewoon leven: zijn goede daden zijn zijn leven. Zijn altruïstisch bestaan is een impliciet verwijt aan ons omdat we ons bewust zijn  egocentrisch te leven.

Dubbelzinnigheid ten aanzien van het geitenwollensokkentype komt ook voort uit een diepe onzekerheid van hoe iemand dient te leven. Is het wel goed om te proberen een zo hoogstaand mogelijk moreel leven te leiden, het leven van een heilige!? Of mist dat soort leven een menselijke kwaliteit?  En mag men de belangen van vreemden boven die van naasten, van familie stellen? Politieke bewegingen en religieuze ordes zijn zich altijd bewust geweest dat een zekere afstand nemen van de aanspraken van gezin en familie nodig is voor een totale overgave aan iets groters. Maar zoals de discussie over het celibaat in de Katholieke Kerk aangeeft, de goegemeente heeft daar nu weinig begrip voor.

heiligenleven 4
Er is één situatie waarbij het uitzonderlijke gedrag van wereldverbeteraars normaal lijkt, en dat is in het geval van oorlog. Wereldverbeteraars zijn zeldzaam omdat het in de menselijke natuur zit om voor zichzelf op te komen. In oorlogstijd wordt extreme kwaadaardigheid verontschuldigd, evenals extreme deugdzaamheid. In vredestijd kan zelfverloochening zwak lijken, een kwestie van teveel empathie en te weinig zelfrespect. In oorlog lijkt onzelfzuchtigheid op heldendom. Het verschil dan tussen een wereldverbeteraar en een gewoon iemand is dat de wereldverbeteraar steeds op het oorlogspad is.
Macfarquhar concludeert dat als er een strijd is tussen de eisen van het dagelijks leven aan de ene kant en van moraliteit aan de andere kant, het dagelijks leven wint.
Wat wereldverbeteraars missen is niet geluk maar argeloosheid. Zij missen het blinde geluk dat de meeste mensen in staat stelt hun bewustzijn af te sluiten van wat onaangenaam of onacceptabel is. Als er geen wereldverbeteraars zouden zijn, zou de wereld ongeveer zijn zoals die nu is , alleen slechter. Hun voorbeeld van goed doen leidt tot navolging, al is het in afgezwakte vorm. Niet iedereen kan wereldverbeteraar zijn. Maar, concludeert MacFarquar, deze idealistische, veeleisende en doorzettende lieden dragen er toe bij  dat de deugden in stand worden gehouden.

 

Internationale Vrouwendag (8 maart)

De Verenigde Naties roepen ‘International Days’ (Werelddagen) uit om speciale aandacht voor een maatschappelijk onderwerp te vragen en om de belangen ervan te promoten. Zo ook voor de Internationale Vrouwendag op 8 maart. En dat is een schot in de roos.

8 maart 1

Om historische redenen is de helft van de wereldbevolking door de geschiedenis heen achtergesteld geweest. En nog steeds, in variabele mate en afhankelijk van waar je woont en tot welke groep je behoort. Aan het ene uiterste de meer dan 200 miljoen vrouwen die besnijdenis ondergaan hebben en aan de andere kant landen waar vrouwen grotendeels geëvolueerd zijn, zoals in Scandinavië, ons land en andere rijke, moderne landen. In de laatste is er nog wel discriminatie in de sociaaleconomische sfeer via een glazen plafond in vooral de zakenwereld. Dat wordt wel langzaam opgekrikt. Omgekeerde discriminatie bestaat nog steeds in westerse huishoudens, waar de man wel steeds meer verantwoordelijkheid neemt, maar waar de vrouw het meeste werk blijft doen.
Er is de laatste honderd jaar, voornamelijk in ontwikkelde landen, grote voortgang gemaakt in de emancipatie van de vrouw. Maar er valt nog veel te doen, vooral in landen met traditionele culturen. We zijn op de goede weg en sociale gebruiken en culturele tradities kun je niet hals over kop veranderen. Mensen zijn daar mee groot gebracht, geloven ‘heilig’ in de juistheid ervan en het is een deel van hun identiteit, zelfs bij vrouwenbesnijdenis, hoe afgrijselijk het ook is. Onderwijs, media, politiek, religie, alle dienen in zo groot mogelijke harmonie samen te werken om de gewenste veranderingen tot stand te brengen.

8 maart 3Wat verklaart de onderscheiden posities van man en vrouw? In het verre verleden was de man de jager en broodwinner, en de vrouw de opvoedster. Lichamelijke verschillen, waaronder fysieke kracht, hebben grotendeels die rollen  bepaald. Die speelden, en spelen nog,  een rol bij de machtsverhoudingen in het gezin, waar meningsverschillen regelmatig beslist worden door het recht van de sterkste.
Religieuze en maatschappelijke instanties namen dat primaat van de man over en die situatie is tot voor kort in stand gebleven. De strijd om het bestaan in onze ontwikkelde wereld hoeft doorgaans niet meer met lichamelijke krachten gestreden te worden. Evenwel zijn door opvoeding en onderwijs de culturele en sociale verschillen tussen man en vrouw blijven bestaan, hoewel steeds meer in afzwakkende vorm. De wetenschap vertelt ons dat er  hormonale  en sociaalpsychologische verschillen tussen man en vrouw zijn. Ongetwijfeld. Maar als je de basisbehoeften en functionering van de twee seksen naast elkaar legt, dan is er in maatschappelijk opzicht geen wezenlijk verschil. Als werkhypothese kun je met allebei hetzelfde omgaan. Dat haalt wel een sluier van romantiek weg in de contacten tussen de geslachten, maar kalverliefde en plezierige vlinders-in-de-buik, zullen toch wel kortstondige kicks blijven geven. Als je langdurige relaties aangaat, kun je  beter als gelijkwaardige maatjes met elkaar omgaan.
– In erotische overpeinzingen is de vrouw de koningin van de schepping

– In de geschiedenis was ze het kind van de rekening

– In het aards paradijs was Eva de rib van Adam, nu is Madeleine

(bijna) de evenknie van John.

Nationale Complimenten Dag (1 maart)

Een welgemeend compliment doet wonderen, zowel bij het geven ervan  als bij het ontvangen. Om mensen te laten bloeien, hebben ze drie positieve ervaringen nodig tegenover één negatieve.  De meeste mensen moeten het met twee positieve ervaringen tegenover één negatieve doen en houden het hoofd dan net boven water, zonder bevlogen te leven en werken.
Positieve ervaringen verschillen in belangrijkheid: het compliment is zijn gewicht in goud waard!
Her fraaie is dat als je veel complimenten maakt, de kans groot is dat je er ook veel terug krijgt. Dat proces leidt dan tot een zichzelf versterkende heilzame cirkel en een positiever en prettigere samenleving.

nat complimentendag
Laten we beginnen onszelf vandaag een extra complimentje te maken. En vervolgens  onze partner, kinderen, familie, vrienden en buren.

Onze overheid, op lokaal, provinciaal en nationaal niveau verdient ook gecomplimenteerd te worden, want we horen tot de best bestuurde landen in de wereld.

Zullen we vandaag ons Nederlandse volk een complimentje maken, met zijn openhartigheid, zijn hang naar vrijheid, zijn nuchterheid en zijn goedgeefsheid. Met zijn harde werk en hoge efficiëntie.

De Europese Unie heeft in Europa de beoogde vrede en welvaart gebracht die de oprichters voor ogen hadden. De spreekwoordelijke magere jaren die de Unie nu meemaakt, zullen weer omslaan in zeven vette jaren.

Op wereldniveau verdienen onder meer Secretaris-Generaal Ban Ki Moon, President Barack Obama en Paus Franciscus onze lof voor hun inzet voor een rechtvaardigere wereld.

mooie-tekst
Als medeburger ben ik onder de indruk, gewaardeerde bezoeker, van je welwillendheid en je humor te midden van je drukke bestaan. Ieder van ons is een parel van de Hollandse samenleving, op weg om wereldburger te worden.

Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

De dag waarop we eraan herinnerd worden dat de samenleving op de juiste, rechtvaardige manier in elkaar dient te steken. Sociaal rechtvaardig is een begrip wat in de loop der tijden verandert: terwijl bijvoorbeeld slavernij en discriminatie van de vrouw in vroeger tijden geaccepteerd was, is het dat nu duidelijk niet meer. En het geldt niet alleen  voor onze directe omgeving of voor ons land, maar sociale rechtvaardigheid dient ook te bestaan in ontwikkelingslanden en tussen de rijkere landen aan de ene kant en de armere aan de andere kant.

sociale rechtvaardigheid 3

Er zitten twee belangrijke kanten aan: een rechtvaardige inkomensverdeling en gelijke sociale behandeling.
De levensstandaard in de ontwikkelde wereld is er de laatste eeuw flink op vooruit gegaan. De laatste decennia zien we ook belangrijke inkomensverbeteringen in opkomende landen, zoals China.
Maar er valt nog het nodige te doen om tot een rechtvaardige inkomensverdeling te komen, in onze ‘rijke’ landen, in opkomende landen en op wereldniveau. Nederland komt er, dank zij progressieve belastingheffing, qua netto inkomens, goed uit: de inkomensongelijkheid is bij ons de afgelopen dertig jaar nauwelijks toegenomen. In het merendeel van de geïndustrialiseerde wereld is die ongelijkheid sinds 1980 wel toegenomen. Op wereldniveau is het verschil tussen ‘arme’ en’ rijke’ landen nog heel groot: tussen sommige een honderdvoudig verschil, ruwweg van 500 tot 50.000 dollar per capita inkomen per jaar.
Landen hebben de verplichting niet alleen voor zichzelf te zorgen, maar ook bij te dragen aan rechtvaardige inkomens in de wereld. Als ingezetenen dragen we via belastingen bij aan inkomensoverdrachten in eigen land en, via ontwikkelingshulp, aan opkomende landen.

sociale echtvaardigheid 4

Verdere private bijdragen aan de laatste worden gemaakt via investeringen en via vrijwillige bijdragen aan niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties of rechtstreeks. Op individueel niveau rijst de vraag welk deel van zijn inkomen een gemiddelde bewoner uit een rijk land zou dienen bij te dragen aan ontwikkelingslanden om ‘wereldrechtvaardig’ genoemd te kunnen worden!?  De befaamde ontwikkelingseconoom Peter Singer geeft een kwart van zijn inkomen weg, andere autoriteiten spreken over tien en weer andere over één procent.
Naast inkomen en welvaart heeft sociale rechtvaardigheid ook betrekking op sociale omgang en in het bijzonder gelijke behandeling. Er is  al veel vooruitgang gemaakt in het afschaffen van de ergste vormen van discriminatie, op grond van afkomst, ras, geloof en seksuele geaardheid. Maar er zijn nog veel landen waar welig gediscrimineerd wordt. En zelfs in onze westerse wereld kan het op een aantal punten beter.
De mensenrechten bieden een goed kader voor de verdere ontwikkeling van sociale rechtvaardigheid. Op deze Internationale Dag staan we stil bij de voortgang die de wereld al gemaakt heeft en vooral bij de stappen die we nog moeten zetten, individueel en collectief, om de wereld sociaal rechtvaardiger te maken.

Doe vriendelijk dag

Goede morgen. Alles goed!?

Fijne wensen op ‘doe vriendelijk dag. Praktisch iedereen waardeert zo’n groet.

vriendelijkheid

Niet alleen vandaag, waarom er niet een gewoonte van maken? Als mensen elkaar tegenkomen en de uiterlijke maat nemen, kan het vriezen of dooien, is hij of zij aardig of niet aardig? Een simpele groet ontdooit dan en maakt de relatie positief. Het neemt eenzaamheid weg en schept een band, hoe zwak dan ook en als er een praatje uit voort komt, zoveel te beter.
Je kunt je groetkring makkelijk uitbreiden, als je mensen tegenkomt, in buurt,  winkel, zelfs bij het loket.

Als je helemaal positief wilt zijn, volg je het advies van Barbara Frederickson (Love 2.0) en wens je in gedachten mensen waar je mee te maken hebt, of zelfs op afstand, een mooie dag of een gelukkig leven, ook als ze je minder liggen.
We dienen niet alleen vriendelijk te zijn tegenover anderen, maar ook tegen onszelf. En vriendelijkheid is meer dan nodig tussen organisaties en landen.
Wat ook een groot verschil maakt in de dagelijkse omgang is een welgemeend compliment. vriendelijk

En als het erin zit een glimlach. Met een stralende lach is de warmte die je verspreid op volle zonnesterkte.

Fijne dag

Dag van de Liefde

Morgen, 14 februari is het Valentijnsdag, ook wel Dag van de Liefde genoemd.

Deugd.net wenst jou en de jouwen veel liefde en geluk, op deze dag en alle andere dagen. Alle vormen van liefde zijn goed, van eigenliefde, via verliefdheid en compassie tot aan de liefde voor alle mensen. Valentijnsdag 2016
Liefde is de grootste van alle deugden en volgens positief psycholoog Barbara Frederickson de verhevenste van onze gevoelens. Volgens haar kun je je gevoelens van liefde versterken en uitbreiden Daar komen we een volgende keer op terug.

Vandaag willen we enkele fraaie gezegdes aanhalen van Huub Oosterhuis uit zijn boek ‘Ik versta onder Liefde’(blz. 12):
‘Ik versta onder liefde die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, waarmee mensen elkaar bejegenen.

Ik versta onder liefde
Ik versta onder liefde ook: de denkkracht en de intuitie-kracht, de wijsheid en de wetenschap, en alle fantasie en volharding en optimisme waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds opnieuw, tegen alle afbraak in.
Alles wat ten goede is, alles wat zingt en in vervoering brengt, alles wat troost en tot bezinning leidt, en alles wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede, voor zoveel mogelijk mensen, noem ik liefde’ (einde aanhaling).

GOED BETER DOEN

In zijn ‘Doing Good Better’ behandelt William MacASKILL hoe je anderen zo effectief mogelijk kunt helpen. Je dient, zegt hij, hart en hoofd beide te gebruiken, want als je niet eerlijk en onpartijdig met je altruïsme omgaat, krijg  je dikwijls geen goede resultaten. Nuchter met liefdadigheid omgaan, zou, de altruïstische daad van zijn deugdvolle waarde ontdoen. Effectief altruïsme is een combinatie van moraalfilosofie en economie.

doing good better

Hij stelt dat je de volgende vijf vragen goed moet zien te beantwoorden bij altruïstische plannen:
–  Hoeveel mensen help ik ermee en hoeveel verschil maakt dat?

–  Is dit het meest effectieve wat je kunt doen? De meeste toegevoegde waarde komt van de beste projecten. Voorbeeld is de uitroeiing van pokken, waarbij tussen de 60 en 120 miljoen levens gespaard zijn. Het redden van een leven in arme landen kost ongeveer 3.400 dollar, terwijl één levensjaar toevoegen in de V.S. gebeurt op basis van 50.000 dollar.

–  Is deze sector verwaarloosd? Redeneer op basis van marginaal nut en de wet van de verminderende meeropbrengst. Bijdragen aan hulpactiviteiten in arme landen geven meestal een groter rendement dan die in welvarende landen. Volgens berekeningen van gezondheidseconomen zorgt één extra dokter in de V.S. voor vier gespaarde levens in zijn loopbaan. In Ethiopië zou zo’n dokter 300 levens sparen. In het algemeen is het nuttiger om aan goede armoedebestrijdingsprojecten te geven dan aan rampenbestrijding. Rampenbijdragen zijn vaak op basis van  publiciteit en niet op grond van omvang en ernst.

–  Wat zou er gebeuren zonder mijn hulp? Het goed wat ik doe is niet alleen een zaak van concrete resultaten, maar is het verschil wat ik door mijn actie in het algemeen maak. In plaats van een maximale directe inbreng in een project, kun je als alternatief ook hogere verdiensten in de huidige baan aan liefdadigheid schenken (earning to give).
– Kans op, en omvang, van succes. Het maximaliseren van toegevoegde waarde wordt in het algemeen als de beste strategie gezien voor het nemen van beslissingen.
doing goodAls je rationeel wilt bepalen welke liefdadigheidsinstelling je wilt steunen, moet je het volgende onderzoeken:
– Wat voor projecten voert deze instelling uit?
–  Hoe efficiënt gebeurt dat?
–  Wat is de omvang en degelijkheid van gegevens (veel projecten zijn niet effectief)?
– Wat is de kwaliteit van de uitvoering?
– Zijn extra fondsen nodig?
MacASKILL behandelt op dezelfde manier de kwestie van milieubewust leven, waarbij vegetarisme hoge ogen gooit en hij bij het kopen van Fair Trade producten vraagtekens plaatst.
De verstandelijke benadering van liefdadigheid past hij ook toe op het gebruik van tijd en op de keuze van een loopbaan.
Een waardevol boek!

Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis (6 februari)

Vrouwenbesnijdenis omvat alle procedures die betrokken zijn bij het veranderen of beschadigen van vrouwelijke genitalia om niet-medische redenen. Het is het gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de schaamlippen en/of de clitoris.
De behandeling wordt meestal uitgevoerd bij jonge meisjes ergens tussen de eerste jeugd en ongeveer 15 jaar. Internationaal wordt deze praktijk gezien als een schending van de rechten van meisjes en vrouwen.
De schatting is dat over de hele wereld momenteel tussen de 100 en 140 miljoen meisjes en vrouwen op de een of andere manier besneden zijn. Verwacht wordt dat er nog 15 miljoen bijkomen tussen nu en 2030.

fmg
Deze praktijk weerspiegelt  diepgewortelde  ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en is een extreme vorm van discriminatie. Het gebruik schendt ook de rechten van vrouwen op gezondheid, veiligheid en lichamelijke integriteit, hun rechten om gevrijwaard te zijn tegen foltering en wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen en hun recht op leven, wanneer de procedure de dood ten gevolge heeft.

Het V.N. Bevolkingsfonds en UNICEF runnen het grootste wereldprogramma om de afschaffing van vrouwenbesnijdenis te bespoedigen. Het gaat om nationale projecten in 17 Afrikaanse landen plus regionale en wereldwijde projecten. Het thema dit jaar voor de Internationale Dag luidt ‘ De nieuwe wereldontwikkelingsdoelen bereiken door de afschaffing van vrouwenbesnijdenis in 2030’. De 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen beogen de wereld te transformeren over de komende 15 jaar. Zij bouwen voort op het succes van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, die door de Verenigde Naties in 2000 waren aangenomen  en die de levens van miljoenen mensen in de wereld hebben verbeterd.
Vrouwen zijn, in mindere of meerder mate, steeds gediscrimineerd geweest in de geschiedenis. Vrouwenbesnijdenis  is één fmg3van de ergste vormen ervan ; het kan ook wreedheid en foltering genoemd worden. Desondanks roei je zo’n traditie niet makkelijk uit; ze zit in de cultuur ingebakken  en de leden van zo’n cultuur geloven dat het zo hoort. Het zijn doorgaans vrouwen die de besnijdenis uitvoeren.
We maken in het westen goede voortgang met de emancipatie van de vrouw. We zijn er nog niet. Maar laten we de vrouwen in Afrika niet vergeten, die hebben  nog een paar stappen meer te zetten.

Wereldreligie-dag

Hoewel nog een groot deel van de West-Europese bevolking officieel geregistreerd staat als lid van een bepaalde religie, praktiseert minder dan 10 percent. Wel zijn er veel mensen die in ‘iets’ geloven, de ‘ietsisten’. Dat geloof helpt hen moeilijke vragen over oorsprong van aarde, leven en het ‘hierna’ te beantwoorden of te sussen. Het is nog geen honderd jaar geleden dat het leven van de overgrote meerderheid van de bevolking bepaald werd door religieuze geboden, verboden en praktijken, van de vroege morgen tot de late avond. Bij de meeste mensen in Nederland speelt religie nu praktisch geen rol meer. Een bijna onbevattelijk paradigma. En voor zover we kunnen zien zijn de mensen nu niet ongelukkiger en niet slechter dan toen.
In onze regio, heeft de religie, in casu het christendom enorm veel goed gedaan, in feite de maatschappij van de grond af helpen opbouwen, zeker op de gebieden van onderwijs, armoedebestrijding en zorg. Vaak ook op economisch terrein. De religie heeft ook morele steun en soelaas geboden in de harde bestaanswereld van eerdere tijden.

blog 14 2Behalve een antwoord op existentiële vragen hebben religies ook grote invloed uitgeoefend op de functionering van samenlevingen. Die invloeden zijn structureel heilzaam , alhoewel er ook binnen en tussen religies gruwelijke oorlogen gewoed hebben, denk aan de reformatie  in onze landen en aan de huidige Sunni-Shia kloof in het Midden Oosten.
Soms streng gesanctioneerd, zijn de basisbeginselen van de wereldreligies constructief en vreedzaam. Het is de toepassing in de praktijk en de vermenging van theologische principes met maatschappelijke belangen, die de afwijkingen verklaart.  En in veel situaties heeft niet de religie, maar seculiere macht en rijkdom het laatste woord, denk aan de periodes van slavernij en kolonisatie. In het verleden maar ook nu nog in landen in het Midden-Oosten zien we een grote kloof tussen wat hun religie voorschrijft en wat er in de  politiek gebeurt .
Karen Armstrong, ex-religieuze en vermaarde  godsdienstkenner beschouwt dat het gemeenschappelijke element van de wereldreligies, mededogen of compassie met de ander is, in positieve vorm: wat u wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander.  Laten we op wereldreligie-dag stil staan bij de heilzame invloed van de wereldreligies, in het verleden en in het heden en laten we mededogen en humanisme als een leidraad van onze samenlevingen en ons eigen leven maken. Laten we er ook mee voor helpen zorgen dat landen doen wat hun religie voorschrijft

Bevlogen Nieuwjaar

 

 

De huidige cyclus van onze jaartelling loopt op zijn eindje en een nieuwe ronde staat voor de deur. De start van onze jaartelling werd bepaald door de geboorte van Jezus, volgens de Gregoriaanse kalender 2015 jaar geleden. De Joodse en de Chinese jaartellingen zijn stukken ouder dan de onze, de Islamitische daarentegen zo’n 700 jaar jonger. De zon en de maan zijn bepalend voor de logica van al onze jaartellingen.

Nieuwjaar 2016

We hebben de gewoonte het oude jaar feestelijk uit te zwaaien en tegelijkertijd het nieuwe uitbundig te verwelkomen. We bekijken hoe positief en/of negatief het voorbije jaar is geweest en velen van ons maken goede voornemens voor het komende jaar. We wensen elkaar goede gezondheid, welvaart, welzijn en geluk toe en zijn doorgaans positief gestemd over onze nabije toekomst.

We wensen dat de lezer al deze goede zaken volop ten deel moge vallen in 2016. We hopen dat voor alle bewoners van onze planeet vrede en rechtvaardigheid hun deel mogen worden. Dat onze leiders de goede wil en de kracht hebben dat in toenemende mate te realiseren.

Nieuwjaar 3

Wij moeten ze een handje helpen, door eigen voorbeeldig gedrag en door deelname aan politieke en maatschappelijke bewegingen ten gunste van minder bedeelden en onderdrukten. Als we resultaten willen boeken, kunnen we het best een plan smeden. Dat hoeft niet gedetailleerd te zijn, maar dient wel grote lijnen aan te geven. Anders riskeren we te verdwalen en vast te lopen. En haalbare doelen en trajecten zijn doorgaans productiever dan onwezenlijke dromen. Voldoening in een geslaagde stap levert de motivatie voor het zetten van de volgende!

Het schijnt dat op zijn best een derde van ons floreert. Eeuwig zonde niet proberen uit te blinken, want men haalt bij lange niet uit het leven wat erin zit. Er is geen reden om bang te zijn voor wat dan ook en niet geschoten is altijd mis. Optimisme en geluk zijn voor een groot deel maakbaar. Bevlogen zijn door idealen, wensen en optimisme is het zout in onze levenspap. Mengen we in dat recept nog wat andere deugden, dan zijn we op de goede weg. Vooral rijkelijk strooien met rechtvaardigheid, mededogen en liefde.

Nieuwjaar 2

 

Van harte een liefdevol en bezielend Nieuwjaar.