web analytics

Internationale Dag van Liefdadigheid (5 september)

 

Armoede blijft in alle landen bestaan, ongeacht hun economische, sociale en culturele situatie, maar in het bijzonder in ontwikkelingslanden. Bezorgd over het armoedeprobleem, heeft de VN landen opgeroepen om de inspanningen te erkennen en te versterken van instellingen en personen die zich met liefdadigheid bezig houden.
Liefdadigheid, net als vrijwilligerswerk en filantropie, schept hechte sociale banden en draagt bij aan de verwezenlijking van alomvattende en veerkrachtige samenlevingen. Liefdadigheid kan de ernstigste gevolgen van humanitaire crises verzachten en sociale diensten in gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en kinderbescherming aanvullen. Het steunt de ontwikkeling van cultuur, wetenschap, sport en de bescherming van culturele en natuurlijke rijkdommen. Liefdadigheid promoot tevens de rechten van gemarginaliseerde en achtergestelde groepen en verkondigt de boodschap van medeleven in conflict situaties.

De Internationale Dag van Liefdadigheid werd uitgeroepen met het doel om mensen, Niet Gouvernementele Organisaties en andere belanghebbenden over de hele wereld ontvankelijk te maken en te mobiliseren om anderen te helpen door vrijwilligerswerk en filantropische activiteiten.
De datum van 5 september was gekozen om de verjaardag te gedenken van het overlijden van Moeder Theresa van Calcutta, die in 1979 de Nobelprijs kreeg’ voor werk uitgevoerd in de strijd tegen armoede en ellende, die een bedreiging voor de vrede vormen’.

Een zegen voor de mensheid… Mooi voorbeeld!

Moeder Theresa werd geboren in 1910 als Agnes Gonxha Bojaxhiu. In 1928 ging ze naar India, waar ze zich inzette om de berooiden te helpen. In 1948 verwierf ze de Indiase nationaliteit en in 1950 stichtte ze de orde van de Missionarissen van Liefdadigheid in Calcutta. De orde verwierf bekendheid voor haar werk onder de armen en de stervenden in die stad.
Voor meer dan 45 jaar wijdde ze zich aan de armen, zieken, wezen en stervenden, onderwijl sturing gevende aan de groei van de Missionarissen van Liefdadigheid, eerst in India en daarna in andere landen. Het werk van Moeder Theresa is erkend en geroemd over de hele wereld en ze heeft daarvoor een aantal onderscheidingen ontvangen, inclusief de Nobelprijs. Moeder Theresa stierf op 5 september 1997 in de leeftijd van 87 jaar.
Als erkenning van de rol van liefdadigheid in de verlichting van humanitaire crises en menselijk lijden binnen en tussen landen, evenals van de inspanningen van liefdadigheidsorganisaties en personen, inclusief het werk van Moeder Theresa, heeft in 2012 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 5 september, de sterfdag van Moeder Theresa, uitgeroepen als de Internationale Dag van Liefdadigheid.

Gegevens over liefdadigheid

De Volkskrant doet elk jaar een onderzoek naar ‘goede doelen’ aan de 25 grootste filantropische instellingen in Nederland. In 2016 hebben die geprofiteerd van het gunstig economisch tij: de opbrengsten uit donaties, vooral nalatenschappen, zijn toen met 13 procent gegroeid. In totaal haalden de 25 grootste filantropische instellingen vorig jaar 822 miljoen euro binnen uit eigen fondsenwerving.

De National Philantropic Trust constateerde dat in de Verenigde Staten in 2016 de grootste bron van inkomsten voor ‘goede doelen’, individuele giften waren ter hoogte van $ 282 miljard (72 % van totaal), gevolgd door bijdragen van stichtingen, $ 58 miljard (15 %), legaten, $ 30 miljard (8%) en bedrijven, $ 19 miljard (15 %), voor een totaal van $ 389 miljard.

goed doel? graag dan!

Dit zijn enorme bedragen, structureel niet helemaal vergelijkbaar met de Nederlandse situatie en in een heel andere sociaaleconomische context. Giften voor goede doelen bedroegen in de V.S. 2.1 % van het nationale product, maar dat in een land met beperkte sociale overheidsvoorzieningen. Het merendeel van de liefdadigheidsdollars ging naar religie (32 %), onderwijs (16 %), sociale voorzieningen (12 %), projectinstanties (11 %) en gezondheid (9 %).

De Charities Aid Foundation heeft een ‘World Giving Index’ opgesteld over liefdadigheid in de wereld in zijn geheel. In 2016 werd, voor de zevende keer, vergelijkend onderzoek gedaan in 140 landen met 96 % van de wereldbevolking. De Index meet het gemiddelde percentage mensen in elk land dat geld aan goede doelen geeft, vrijwilligerswerk doet of vreemdelingen, bijvoorbeeld vluchtelingen, helpt. Om een afgeronde meting van altruïstisch gedrag in de wereld te krijgen, is de Index gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de antwoorden op de drie vragen. Ieder land krijgt op die manier een percentage en landen worden ingedeeld op basis van dit resultaat.
Myanmar staat aan de top van de lijst met 70 % , gevolgd door de Verenigde Staten (61 %) en Australië (60 %) . De toppositie van Myanmar kan voor een deel verklaard worden door de Boeddhistische traditie, monniken regelmatig te steunen.
Nederland kwam op de dertiende plaats met 52 % als Index, waarbij hulp aan vreemdelingen gedaan werd door 55 % van de mensen, giften aan goede doelen door 66 % en vrijwilligerswerk door 33 % van de mensen.
Tussen Australië als nummer drie en Nederland als nummer dertien, vinden we in toenemende volgorde: Nieuw Zeeland, Sri Lanka, Canada, Indonesië, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Verenigde Arabische Emiraten, Oezbekistan en Kenya.
In veel landen is het beduidend waarschijnlijker dat mannen meer dan vrouwen betrokken zijn bij vrijwilligerswerk en het helpen van vreemdelingen. Niettemin is er op gemiddeld wereldniveau weinig verschil tussen mannen en vrouwen wanneer het op financiële giften aan ‘goede doelen’ komt. Cultuurverschillen tussen de geslachten schijnen een belangrijke rol te spelen in de waarschijnlijkheid waarmee mannen en vrouwen bijdragen aan ieder van de drie vormen van altruïstisch gedrag

 

steun aan vluchtelingen

Op wereldniveau blijft hulp aan vreemdelingen
de meest voorkomende manier om goed te doen. Meer dan de helft van de mensen in 2016 hielp vreemdelingen in de maand voor de gegevensverzameling, met een toename in alle sociaaleconomische lagen. Irak staat aan de top met 81 %.

In de ontwikkelde wereld worden enorme inspanningen en bedragen besteed aan charitatieve activiteiten. De World Giving Index laat zien dat dat niet minder is in opkomende landen. Het is een belangrijk wereldfenomeen en het laat de beste kant van de mensheid zien. Altruïsme verdient inderdaad aangemoedigd te worden!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Day of Charity (Liefdadigheid) (5 sept))

charity1239764_513019018791067_1946192138_n

We bouwen een bestaan op door wat we krijgen, we bouwen een leven op door wat we geven.
Winston Churchill

De Internationale Dag van ‘Lieve daden’ is ingesteld met de bedoeling om mensen en organisaties te stimuleren anderen te helpen door vrijwilligersactiviteiten en filantropische activiteiten. Liefdadigheid kan de ernstigste gevolgen van humanitaire crises verzachten en publieke activiteiten aanvullen op het gebied van gezondheid, onderwijs, huisvesting en kinderbescherming. Liefdadigheidsinstellingen spelen een belangrijke rol in het lenigen van toegenomen noden als gevolg van vluchtelingen en conflicten.
Vijf september is gekozen voor deze dag omdat dat de sterfdag is van Moeder Theresa van Calcutta. Zij kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar werk om armoede en leed uit te roeien.charity10
De grote godsdiensten ondersteunen of schrijven liefdadigheid voor. Het Jodendom kent de Tsedaka, de bijbelse liefdadigheid. Zij is de financiële arm van Chessed, liefdewerken in het algemeen.
In de islam kent men liefdadigheid (sadaqah) de hoogst mogelijke waarde toe – daarbij kan men denken aan het doen van goede dingen voor de medemens, vriendelijk zijn tegen dieren, het vermijden van slechte daden en volgens Profeet Mohammed kan zelfs een glimlach een vorm van liefdadigheid zijn. Naast bovengenoemde vrijwillige vormen van liefdadigheid, verplicht de islam moslims tot het betalen van de  ‘zakaat’ of zuiverende aalmoezen De ‘zakaat’ wordt alleen over ‘overtollig’ bezit betaald. (2,5 %.)  ‘Fitr’ is ook een vorm van verplichte liefdadigheid en wordt op de dag van het Ramadanfeest betaald. Dit waarborgt dat alle leden van de gemeenschap van de feestdagen kunnen genieten, zonder zich zorgen te hoeven maken over al dan niet genoeg te eten te hebben.
In het Boeddhisme is de kunst van het geven de eerste van zes vaardigheden (de paramitas) die een ziel op weg naar verlichting moet perfectioneren
In het Hindoeïsme zijn medelijden, liefdadigheid en zelfbeheersing de drie belangrijkste deugden.

charity4
In het christendom zijn er talloze teksten en vermaningen voor liefdadigheid. De zeven werken van barmhartigheid en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn er een goed voorbeeld van. Paus Franciscus maakt van de armen een prioriteit en roept geregeld op om armoede de wereld uit te helpen.

We laten ons in Nederland niet onbetuigd als het op praktische daden van liefdadigheid aankomt. Twee belangrijke vormen daarvan zijn vrijwilligerswerk en giften aan goede doelen.

Het percentage vrijwilligers van onze bevolking, 45 %, is het hoogste van 27 Europese landen. Een groot deel daarvan is puur liefdadigheid.
Wat goede dcharity6oelen betreft daar gaf het Nederlandse huishouden in 2013 gemiddeld 232 euro aan. Dit was gedaald van 260 euro in 2007. De totale geldelijke giften bedroegen 1.544 miljoen euro en giften in natura 400 miljoen euro. Andere bijdragen aan goede doelen kwamen uit nalatenschappen (265 miljoen), fondsen (290 miljoen), bedrijven (1.363 miljoen) en loterijen (494 miljoen). Bijdragen uit alle bronnen bedroegen 4.356 miljoen, d.w.z. 0.7 % van het bruto binnenlands product (BBP).

In 2011 onderzocht de Charities Aid Foundation het liefdadigheidsgedrag in de wereld door 175.000 menen te vragen of ze de maand van tevoren aan goede doelen hadden gegeven, vrijwilligers werk hadden gedaan en/of een vreemdeling hadden geholpen. Op basis van die gegevens construeerde de Foundation de ‘world giving index’. Een vijfde (20 %) van de wereldbevolking had die maand vrijwilligerswerk gedaan (NL 39%) en één derde had geld aan goede doelen gegeven. Van de 153 landen kwam Nederland op de zevende plaats, na Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada, Zwitserland en de Verenigde Staten
Ondanks alle beschuldigingen van egoïsme en inhaligheid, werkt een groot deel van Nederland en andere rijke landen vrijwillig en om niet voor de goede zaak en worden daar belangrijke sommen geld aan geschonken!

Niettemin zijn er nog honderden miljoenen op de wereld die in barre armoede leven. Met liefdadigheid alleen is dat probleem niet op te lossen, hoewel een compassievolle houding tot gunstige sociaaleconomische inspanningen zal leiden. charity5
De wereld wordt kleiner, wij worden geleidelijk meer wereldburger en voelen ons in groeiende mate medeverantwoordelijk voor het lot van de armen elders. Terecht en zoals Warren Buffet, de bekende investeringsgoeroe het zegt:’ Als je tot de één procent meest bevoordeelden op de wereld hoort, heb je de verplichting aan de andere 99 % te denken’.

Deze Internationale Dag is een mooie gelegenheid om een extra bijdrage te maken, maar het is belangrijk om het hele jaar door royaal te geven aan noden die je na aan het hart liggen. En geven bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit vrijwillige daden. En als je niets anders kunt geven, een hartelijke glimlach wordt ook gewaardeerd.
Om met een gezegde van Moeder Theresa a te sluiten; ‘Het is niet hoe veel we geven, maar hoeveel liefde we in het geven leggen’

charity2