web analytics

Dag van de Verenigde Naties

vndag
                VN embleem op wereldkaart

In de evolutie van onze beschaving worden soms mijlpalen gezet. De oprichting van de Verenigde Naties in 1945 was er een van. Praktisch alle landen ter wereld bevestigen door hun VN-lidmaatschap dat ze vrede willen onder en met elkaar. De oprichting van de Verenigde Naties vergde in 1945 drie maanden aaneengesloten onderhandelingen tussen een vijftigtal regeringen, met de V.S. als gastheer. Deze superieure inspanning en goede wil was alleen mogelijk na de verpletterende ervaringen van de Tweede Wereldoorlog, die meer dan 50 miljoen levens had geëist.

vndag2
Handvest Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben vanaf het begin vrede, sociaaleconomische ontwikkeling van arme landen en mensenrechten in het vaandel staan.
De Verenigde Naties hebben zich gestaag ontwikkeld in de 71 jaren van haar bestaan. Het VN systeem, inofficieel ook wel ‘familie van de V.N. genoemd, bestaat uit de Verenigde Naties zelf, achttien programma’s en fondsen, zoals UNDP, UNICEF en UNHCR en 16 Gespecialiseerde Organisaties, onder meer WHO, FAO, ILO en UNESCO. Er zijn nu 193 lidstaten, met in totaal zo’n 120.000 werknemers, meer dan 100.000 vredestroepen en een gezamenlijk budget van tientallen miljarden dollars per jaar. Er gaat geen dag voorbij dat de V.N. niet in het nieuws is, vooral de Veiligheidsraad, UNHCR (vluchtelingen) en, recentelijk, de benoeming van António Guterres als de nieuwe Secretaris-Generaal.

vndag3
V.N. zwaarden in ploegijzers omsmeden

De bewering dat de V.N. minder relevant is geworden slaat de plank mis.  Op sociaaleconomisch terrein, bij humanitaire aangelegenheden, vluchtelingen, mensenrechten is de V.N. steeds belangrijker geworden. En daar niet alleen; de Gespecialiseerde Organisaties hebben toenemende verantwoordelijkheden op technische en sociaaleconomische terreinen. Dat zal niet verbazen omdat een globaliserende wereld steeds dringender een ordenende instantie nodig heeft. Het recentelijk ondertekende Klimaatverdrag is daar een voorbeeld van. Dat het in de Veiligheidsraad niet altijd lukt om tot overeenstemming te komen, ligt niet aan de onwil of onkunde van het VN Secretariaat in New York. Het zijn de 15 lidstaten van de Veiligheidsraad, en in het bijzonder haar permanente leden (V.S., Rusland, China, Engeland en Frankrijk) die er vaak tegengestelde belangen op na houden, bijvoorbeeld in Syrië, en hun vetorecht gebruiken om een beslissing of advies tegen te houden.
Op 24 oktober, Dag van de Verenigde Naties, wordt de verjaardag gevierd van het in werking treden in 1945 van het Handvest van de Verenigde Naties.
Er is reden deze dag te vieren, omdat de mensheid met de VN een belangrijke instantie heeft gekregen om vrede, rechtvaardigheid, welzijn en rechtszekerheid te promoten, wereldwijd en in alle landen.
Er is altijd een parallel te trekken met de individuele persoon. Niet alleen de wereld en landen hebben vrede, recht en ontwikkeling nodig. Ook wij als personen hebben daar behoefte aan. En hoe vreedzamer, ontwikkelder en rechtvaardiger we zijn, des te meer vruchten zal onze omgeving daarvan plukken. Een vruchtbare wisselwerking!
Onze felicitaties niet alleen aan de Verenigde Naties zelf, maar ook aan de meer dan 15 miljoen wereldburgers die op 24 oktober geboren zijn. We wensen allen een lang leven in gerechtigheid, vrede en welvaart.  bevolkingsdag5

Blog 49. Internationale Senioren Dag (1 oktober)

senior5

De samenstelling van de wereldbevolking is dramatisch veranderd in de afgelopen decennia. Tussen 1950 en 2010 is de levensverwachting wereldwijd gestegen van 46 naar 68 jaar. Geschat wordt dat die naar 81 jaar gaat op het einde van deze eeuw. In 2050 zal voor het eerst in de geschiedenis het aantal 60 – plussers groter zijn dan het aantal kinderen. Bijna 700 miljoen mensen zijn nu boven de 60. In 2050, zullen 2 miljard mensen, meer dan 20 procent van de wereldbevolking, 60 jaar of ouder zijn. De toename van het aantal ouderen zal het grootst en het snelst plaats vinden in de ontwikkelingswereld.
De bevolking van de EU27 zal blijven vergrijzen, waarbij het aandeel 65-plussers zal toenemen van 17% tot 30%. De Nederlandse bevolking zal in 2060 voor ruim 27% uit 65-plussers bestaan.
Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat meer aandacht besteed wordt aan de speciale noden en uitdagingen van ouderen. En aan de potentiële bijdragen die zij aan de samenleving kunnen leveren. Via internationale bijeenkomsten en actieprogramma’s is er een belangrijke kentering gekomen in de aandacht voor de situatie van ouderen. Laatstelijk via het Madrid International Plan of Action van 2002. Dat de verbetering van de situatie van ouderen in vooral armere landen een enorme uitdaging en een proces van lange adem. Algehele ontwikkeling zal daarvoor nodig zijn. Het is daarom zaak dat de wereld de VN ontwikkelingsdoelen voor 2030 voortvarend aanpakt.

De internationale senioren dag 2016 stelt zich op tegen de discriminatie van ouderen. Dit is wereldwijd nog een veel voorkomend gebeuren, vooral onder sommige niet-westerse culturen. Die discriminatie is gebaseerd op samenlevingspraktijken en aannames die ouderen als minderwaardig bestempelen en tot verwaarlozing en mishandeling kunnen leiden.. Onderzoek toont aan dat ouderen met een negatieve houding over het ouder worden 7.5 jaar eerder overlijden dan degenen die daar positief over denken. Voor vrouwen is het probleem, vooral in ontwikkelingslanden, vaak erger omdat ze dubbel gediscrimineerd worden, als vrouw en als bejaarde.

senior6
geen AOW

Ouderendiscriminatie komt in veel landen en culturen voor, in het bijzonder daar waar sociale en medische voorzieningen beperkt of afwezig zijn en waar ouderen afhankelijk zijn van hun kinderen. Traditioneel bestaat in die culturen de wens veel kinderen te krijgen als een verzekering voor de oude dag.  Het probleem van armlastigheid en marginalisatie bestaat minder of niet in Nederland en West-Europa, waar relatief goede pensioenen en sociale voorzieningen de oude dag in veel gevallen zelfs aangenaam maken. Dit geldt in het bijzonder voor gepensioneerden die in goede gezondheid zijn en de beschikbare tijd aan (klein) kinderen, reizen en hobby’s kunnen besteden.

senior
lol in de grijze bol

Het geluksniveau van de West-Europeaan stijgt dan ook vanaf de mid-veertiger jaren en blijft ook op gevorderde leeftijd door stijgen. Het armoede percentage onder ouderen in Nederland ligt op 3 % terwijl het voor de hele bevolking rond de 7 % ligt. Dit alles maakt dat de periode van het op pensioen gaan tot aan de 73 jaar, wel eens‘ de gouden jaren’ wordt genoemd. Volgens de statistieken krijgen ouderen daarna helaas in toenemende mate te maken met gezondheidsproblemen.
Ouderen kunnen op diverse manieren bijdragen aan de functionering van de maatschappij, in de ontwikkelde landen via voortgezette arbeid of inschakeling in het gemeenschapsleven, als mantelzorger, vrijwilliger of anderszins. Vanwege gebrek aan werkgelegenheid en een tekort aan financiën is dit vaak moeilijk of onmogelijk in armere landen, uitgezonderd in de agrarische sector of in familiale omstandigheden.
Als het op deugdzaamheid aan komt, hebben ouderen een streepje voor op de rest van de bevolking. Door hun levenslange ervaringen zijn zij zich bewust van de eisen van rechtvaardigheid en hebben zij wijsheid opgedaan. Het is ook een fase waarin het gepresteerde goede wordt vergeleken met het minder goede. Bevrijd van de lasten en plichten van professionele verantwoordelijkheden, kan men meer ongehinderd het mededogen voor de medemens ontwikkelen. Een hoogst waardevol en benodigd goed!

Ouderdom is niet het avondrood van het bestaan, maar de dageraad der wijsheid

                                                                      Joseph Murphy

Blog 48. Wereld Toerisme Dag (27 september)

Niemand is volledig mens dan hij die veel gereisd heeft.
de Lamartine

toerisme
erop uit

Zoals gebruikelijk geeft Ban Ki Moon,  Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, een speech ter gelegenheid van deze internationale dag.

In 1950 waren er 25 miljoen internationale toeristen, terwijl er momenteel 1.2 miljard mensen de wereld als toerist bereizen. Internationale reizen zijn een belangrijk onderdeel van veel levens geworden. En het aantal internationale toeristen blijft groeien.

toerisme3
leuke dingen leren en zien

Toerisme ligt vaak ten grondslag aan het smeden van vriendschappen en het scheppen van beter begrip tussen mensen en culturen. Reizen geeft nieuwe ideeën en inzichten. Tegelijkertijd is toerisme een economisch belangrijke sector en een stimulans voor de ontwikkeling van een land. Toerisme draagt belangrijk bij aan .

toerisme-4
toerisme schept werk

Toerisme draagt belangrijk bij aan het scheppen van werkgelegenheid. In Tunesië bijvoorbeeld werkten direct en indirect meer dan 300 000 mensen in de toeristensector, zo’n 15 % van de actieve bevolking. Door ernstige terreuraanslagen is het toerisme daar zo goed als stil komen liggen met ruïneuze gevolgen voor de inkomsten van de bevolking.

Toerisme en recreatie, de ‘gastvrijheidseconomie’, zijn ook belangrijk voor de Nederlandse economie. De 14 miljoen toeristen en zakenreizigers die Nederland in 2014 bezochten, gaven in totaal circa 10,2 miljard euro uit aan hun bezoek De toeristische sector telt ruim 600.000 banen, 6,2% van het totale aantal banen in Nederland. De verwachting is dat het aantal toeristen en zakenreizigers verder toeneemt naar 16 miljoen in 2020. Amsterdam blijft in 2014 de populairste bestemming voor buitenlandse toeristen met ruim 5 miljoen bezoekers per jaar

Iedereen heeft het recht op ontspanning en toeristische ervaringen, maar de 1 miljard mensen op de wereld die gehandicapt zijn, samen met kinderen en senioren ontmoeten ernstige obstakels in fundamentele reisfaciliteiten zoals duidelijke en betrouwbare informatie, efficiënt transport, openbare diensten en een makkelijk te gebruiken openbaar veevoer infrastructuur.

toerisme6 Zelfs met onze moderne technologie. Het thema van deze dag, universele toegankelijkheid van toerisme, is bedoeld als een oproep om alle reisbarrières, zowel fysiek als mentaal, te slechten zodat iedereen in staat wordt gesteld van toerisme te genieten en onvergetelijke reiservaringen op te doen.

De Nederlander is een reislustig wezen en miljoenen trekken jaarlijks de grens over, naar buur- en verre landen. Het is voor velen een vast bestanddeel van onze vakanties en we doen ons terecht tegoed aan de rijkdom en gastvrijheid van andere landen. Het stimuleert, belangstelling, begrip en vriendschap en het bouwt de deugd van kennis en wijsheid in ons op.

toerisme7
Fijne vakantie