web analytics

Blog 100. Liefde

 

De 100ste blog op deze website verdient een top-onderwerp. Voor mij is dat liefde, de goddelijke deugd, die alle andere deugden vervolmaakt en hun diepere betekenis geeft.
Vaak denken we bij liefde aan romantische liefde, maar in feite zijn er volgens Lachlan Brown (Hack Spirit) zeven verschillende soorten liefde:

1. Eros

betoverend…

Het meest voorkomende type, nauw verwant met romantische liefde, frequent in de aandacht, in boeken, films en op televisie. Maar volgens de Griekse mythologie moet je bij je positieven blijven bij dit soort liefde, want die mythologie zag het als een vorm van waanzin. En verliefdheid leidt soms tot rare dingen. Maar de passie en de seksuele opwinding die Eros in de aanvang met zich meebrengt is niet duurzaam: je alleen laten leiden door de passie voor een andere persoon is doorgaans niet voldoende voor een gezonde langdurige relatie. Verliefdheid is in feite een vorm van eigenliefde.

2. Vriendschap

Een speciale band tussen twee of meer personen, die kan ontstaan door gemeenschappelijke achtergrond, gezamenlijke interesses of activiteiten. Er is een wederkerige gemeenschappelijkheid in deze relaties. Deze vorm van liefde komt veel voor en doet onmetelijk veel goed, individueel en collectief. Sommige wetenschappers beweren dat talrijke contacten met vrienden en familie de beste garantie is voor een gelukkig en lang leven.

3. Familie-liefde

geborgenheid en liefde

Dit is een type liefde dat we vaak als vanzelfsprekend zien. We weten dat onze ouders van ons houden en wij op onze beurt van onze kinderen en andere familie. We geven er weinig eerbetoon aan, omdat het zo veel voor komt en we het zo vanzelfsprekend vinden.
Feit is wel dat er veel mensen zijn die geen familie hebben om op terug te vallen. Om hun eenzaamheid op te heffen, zouden ze graag tot een gezin of familie behoren.

4. Universele liefde

Samaritaan…

In plaats van één bepaalde persoon te houden voor de rest van je leven of omgekeerd, waarom je liefde niet rondstrooien en zien hoe je je daaronder voelt. Dit is de betekenis die de apostelen en Thomas van Aquino aan liefde geven, altruïstische liefde.
Waarschijnlijk voelt men zich er beter bij dan onder een eenkennige liefde. Vriendelijkheid en medeleven tonen aan mensen die je misschien niet kent, is een soort liefde dat maar weinig mensen in hun leven toelaten, maar het kan voldoening geven op een geheel eigen manier. Psychologen en filosofen zien dit gedrag als een onfeilbare bron van geluk.
Een uittreksel uit de brief van de Apostel Paulus aan de Korinthiërs, beschrijft deze vorm van liefde als volgt:

De liefde is grootmoedig,
De liefde geeft ruimte,
De liefde is goedig,
Ze is niet jaloers,
Ze schept niet op,
Ze kwets niemands gevoel,
Ze zoekt zichzelf niet,
Ze wordt niet verbitterd
En rekent het kwade niet toe,
Ze is niet blij met wat verkeerd Is,
Maar blij met de waarheid.
Alles verdraagt ze,
Alles gelooft ze, alles hoopt ze,
Alles houdt ze uit.
De liefde zal nooit vergaan, ……..!

5. Vrije liefde

is ook liefde…

Deze soort liefde is niet de meest hoogstaande vorm, maar mensen kunnen er onder bepaalde omstandigheden behoefte aan hebben. Op zich is daar niets verkeerds mee en is dit gedrag in iedere geval beter dan discriminatie, haat of geweld. Seksualiteit en seksueel contact zijn in principe positieve verschijnselen. Soms gaan mensen een relatie aan om een leegte op te vullen. Hoewel oorspronkelijk niet als duurzaam aangegaan, kan er uit deze avonturen verder goeds komen.

6. Dagelijkse liefde

Dit is het soort liefde dat koppels kunnen ervaren wanneer ze voor langere tijd bij elkaar zijn geweest en de romantiek verdwenen is. Partners en hun levensomstandigheden veranderen. Kinderen komen en groeien op, banen veranderen, financiële problemen of ziekten kunnen zich voordoen en de dynamica van de relatie verandert eronder.
Dit kan serieuze problemen voor partners en hun verhouding oproepen, maar als je troost kunt vinden in het feit dat de praktische, dagelijkse liefde goede dingen brengt en dat je een vertrouwde partner hebt in goede en slechte tijden waarmee je oplossingen voor dagelijkse problemen en behoeften kunt arrangeren, dan is deze dagelijkse liefde een belangrijk goed.

7. Eigenliefde

Psychologen en ethici zeggen dat, om anderen lief te hebben, het noodzakelijk is ten minste positief tegenover jezelf te staan. Alleen dan ben je in staat anderen positief te behandelen.
Eigenliefde beoefenen is een uitstekende manier om zelfvertrouwen te ontwikkelen. En niets is meer aantrekkelijk voor anderen dan een persoon die goed in zijn vel zit en zichzelf respecteert.
Ook om optimaal met anderen liefde te bedrijven, is het nodig het eigen lichaam te koesteren. Eigenliefde is daarom belangrijk, zelfs onmisbaar voor de liefde tot anderen. In het algemeen wordt gesteld dat we in het westen hoge drempels voor eigenliefde hebben.

Algemeen

Diverse vormen van liefde kunnen naast elkaar bestaan. Eigenliefde is de basis om andere vormen van liefde te kunnen beoefenen en te ontwikkelen. Gewoonlijk doen we allemaal ervaringen op met eros, vriendschaps- en familie-liefde. Mogelijk ook met de minder altruïstischer vormen van vrije liefde en ‘dagelijkse’ liefde.
De hoogste vorm van liefde is de universele of altruïstische liefde, waar het egocentrische element een kleine rol speelt. De grondhouding van liefde, d.w.z. vriendelijkheid en goedgeefsheid, zorg en bezorgdheid voor de ander, is sterk geprononceerd bij deze liefdesvorm.
Door de hogere vormen van liefde wordt je een betere versie van jezelf en wordt het makkelijker liefde in je leven te ervaren.

veel liefde en geluk

Blog 48. Wereld Toerisme Dag (27 september)

Niemand is volledig mens dan hij die veel gereisd heeft.
de Lamartine

toerisme
erop uit

Zoals gebruikelijk geeft Ban Ki Moon,  Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, een speech ter gelegenheid van deze internationale dag.

In 1950 waren er 25 miljoen internationale toeristen, terwijl er momenteel 1.2 miljard mensen de wereld als toerist bereizen. Internationale reizen zijn een belangrijk onderdeel van veel levens geworden. En het aantal internationale toeristen blijft groeien.

toerisme3
leuke dingen leren en zien

Toerisme ligt vaak ten grondslag aan het smeden van vriendschappen en het scheppen van beter begrip tussen mensen en culturen. Reizen geeft nieuwe ideeën en inzichten. Tegelijkertijd is toerisme een economisch belangrijke sector en een stimulans voor de ontwikkeling van een land. Toerisme draagt belangrijk bij aan .

toerisme-4
toerisme schept werk

Toerisme draagt belangrijk bij aan het scheppen van werkgelegenheid. In Tunesië bijvoorbeeld werkten direct en indirect meer dan 300 000 mensen in de toeristensector, zo’n 15 % van de actieve bevolking. Door ernstige terreuraanslagen is het toerisme daar zo goed als stil komen liggen met ruïneuze gevolgen voor de inkomsten van de bevolking.

Toerisme en recreatie, de ‘gastvrijheidseconomie’, zijn ook belangrijk voor de Nederlandse economie. De 14 miljoen toeristen en zakenreizigers die Nederland in 2014 bezochten, gaven in totaal circa 10,2 miljard euro uit aan hun bezoek De toeristische sector telt ruim 600.000 banen, 6,2% van het totale aantal banen in Nederland. De verwachting is dat het aantal toeristen en zakenreizigers verder toeneemt naar 16 miljoen in 2020. Amsterdam blijft in 2014 de populairste bestemming voor buitenlandse toeristen met ruim 5 miljoen bezoekers per jaar

Iedereen heeft het recht op ontspanning en toeristische ervaringen, maar de 1 miljard mensen op de wereld die gehandicapt zijn, samen met kinderen en senioren ontmoeten ernstige obstakels in fundamentele reisfaciliteiten zoals duidelijke en betrouwbare informatie, efficiënt transport, openbare diensten en een makkelijk te gebruiken openbaar veevoer infrastructuur.

toerisme6 Zelfs met onze moderne technologie. Het thema van deze dag, universele toegankelijkheid van toerisme, is bedoeld als een oproep om alle reisbarrières, zowel fysiek als mentaal, te slechten zodat iedereen in staat wordt gesteld van toerisme te genieten en onvergetelijke reiservaringen op te doen.

De Nederlander is een reislustig wezen en miljoenen trekken jaarlijks de grens over, naar buur- en verre landen. Het is voor velen een vast bestanddeel van onze vakanties en we doen ons terecht tegoed aan de rijkdom en gastvrijheid van andere landen. Het stimuleert, belangstelling, begrip en vriendschap en het bouwt de deugd van kennis en wijsheid in ons op.

toerisme7
Fijne vakantie

 

Internationale vriendschapsdag

   Door vriendschap wordt vreugde verdubbeld en verdriet gedeeld.

vriend3
Vriendschap is, evenals liefde en geluk, een veel begeerde kwaliteit. Het zit in het continuüm van verliefdheid, vriendschap en caritas.. Terwijl verliefdheid zich vooral op eigenbelang richt, is er bij vriendschap een evenwichtige verdeling van geven en nemen. Bij caritas, echte naastenliefde, wordt vooral gedacht aan de belangen van anderen en cijfert men zichzelf weg. In vriendschappen zit de belangenverdeling rationeler in elkaar. Veel liefdesverhoudingen, sterk gebaseerd op emoties, zouden kunnen profiteren van een groter vriendschapselement.

Hoe exclusief zijn vriendschappen? Dat ze dat zijn is geen probleem zolang ze niet gebaseerd zijn op antipathie tegen andere personen of groepen. Vroeger schijnen vriendschappen dieper en exclusiever geweest te zijn, nu heeft men meer en misschien oppervlakkiger vriendschappen. De sociale media stellen in staat contacten met grote aantallen bekenden en vrienden te onderhouden, over de hele wereld.
Moet je een sterk onderscheid tussen vriend en niet-vriend? Zouden we niet tegen iedereen vriendelijk en behulpzaam moeten zijn? Misstappen of tekortkomingen bij anderen zou je kunnen helpen corrigeren. Minstens kun je iedereen, zowel vriend als vijand, in gedachten vrede, liefde en voorspoed wensen.

vriend5
De Verenigde Naties hebben de Internationale Vriendschapsdag uitgeroepen om de vredescultuur te ondersteunen, niet alleen tussen mensen, maar vooral ook tussen groepen en volkeren. Oorlogen en discriminatie leiden tot diep vijandige gevoelens, doorgaans voor de lange duur en dan moeilijk uit te roeien. Om het in het verleden gepleegde misstappen te neutraliseren hebben we vergeving en verzoening nodig.
Om begrip en vriendschap tussen mensen en volken te stimuleren hebben we kennisname van de ander, persoonlijke contacten en gezamenlijke activiteiten nodig. De miljard jaarlijkse toeristen verruimen hun kennis en houding van andere culturen en ontwikkelen daarbij een beter begrip van de ander. Sport is ook een probaat middel voor het bevorderen van vriendschap. Wensen we dat de komende Olympische Spelen in Rio naast uitmuntende sportprestaties en plezier, ook veel vriendschappen kweken.

vriend1