web analytics

Beste wensen voor 2017.

Jaarwisseling , tijd van reflectie. Over successen en tegenslagen in 2016  en over  goede voornemens voor 2017!

onschuld bewijzen…

Boven 2017 hangen onweersbuien. Niet alleen op het westelijk, ook op ons halfrond. Wodan komt eraan en zijn karos en hamer zouden wel eens donder en bliksem kunnen brengen! De idealen van de verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederschap, schijnen na vijftig jaar voorspoed op de tocht te zijn komen staan. Populistische presidenten en politici dreigen de macht voor een belangrijk deel over te nemen en de idealen van weleer door negatieve waarden te vervangen: egoïsme, onverdraagzaamheid, nationalisme en discriminatie.
Er gaan steeds meer  stemmen op die zeggen dat we aandachtig naar de populisten en hun achterban moeten luisteren. Terwijl populistische politici bijna uitsluitend negatieve geluiden laten horen, dienen de achterliggende klachten inderdaad serieus te worden genomen.

constructief antwoord vinden

Een flink deel van het electoraat, het minder bedeelde, heeft haar vertrouwen in de ‘idealistische’ politici verloren en stemt vanwege onvrede en frustratie op reactionaire politici. Er lijkt een toenemende tweedeling in de maatschappij te ontstaan, tussen hoger opgeleiden en hogere inkomens aan de ene kant en lager opgeleiden met magere inkomsten aan de andere kant. Die tweedeling lijkt versterkt te worden door onderwijs, samenlevingspatronen en relatieve afwezigheid van interactie tussen de onderscheiden groepen in deze ‘diplomacratie’. Vroeger was er nog dienstplicht om lieden van diverse pluimage met elkaar in contact te brengen.
Het is totaal onacceptabel dat een lager opgeleide zo’n 18 jaar minder gezonde jaren in zijn leven kent dan een hoogopgeleide. En daar komt nog een schepje boven op door de verhoging van de AOW leeftijd. Misschien financieel noodzakelijk, maar wel extra zuur voor ambachtslieden die hun hele loopbaan  in moeilijke omstandigheden hebben doorgebracht.

Hoger opgeleiden werken doorgaans onder gunstige condities in kantoren, verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer. Als je dan ook nog leest over talloze miljardencorrupties en omkoperijen op hoger niveau, dan is het begrijpelijk dat het electoraat haar vertrouwen verliest in de leidende klassen. En schaam je, Nederland om als derde grootste belastingparadijs in de wereld te kijk te worden gezet en mee werkt om arme landen belastingfondsen te onthouden ten voordele van winst-beluste multinationals en aandeelhouders.

hap snap voor de rijken ……

We dienen dus dicht bij huis aandachtig te gaan luisteren naar de populistische leiders en hun achterban, hun objectieve problemen identificeren en constructieve voorstellen doen om die op te lossen. We dienen de idealen van de verlichting aan te passen aan de taal en realiteit van de minder gegoeden.
Wat gaan we verder doen in deze blog? Ons no-nonsense opstellen, aanmoedigen en protesteren, op de bres, geweldloos, maar indringend protest waar nodig.
Rechtvaardigheid, solidariteit, respect, transparantie,  topdeugden voor 2017. Nederlanders zijn politiek beperkt geëngageerd en dienen zich actiever in te zetten. De media zouden hier een positievere rol moeten spelen; ze geven te weinig onafhankelijke en opvoedende voorlichting. Teveel sensatie en van wat het publiek wil horen. Hoe kan het dat één van de grootste verworvenheden van na de Tweede Wereldoorlog, de oprichting van een verenigd Europa, er zo bekaaid van af komt.
De populistische leiders zorgen er voor dat er werk aan de winkel is. Voor constructieve politici en politieke partijen, maar ook voor ons als individuen. We dienen ons in te zetten voor grotere rechtvaardigheid en voor meer solidariteit met zwakke groepen, lokaal en mondiaal.
We wensen eenieder een gezond, welvarend en gelukkig 2017 toe. Met groei in deugdzaamheid en in liefde. En voorbeeldig wereldburgerschap. De wereld wensen we meer vrede, rechtvaardigheid en een eerlijker verdeling van inkomens. Haar milieu betere bescherming en dieren een humanere behandeling.

International Day of Solidarity with the Palestinian People

gaza3
wat overblijft van Palestina

29 november is de dag van solidariteit met het Palestijnse volk. De Palestijnen hebben die solidariteit hard nodig. Als eeuwenlange bewoners van Palestina, zijn met de vestiging van de Staat Israël honderdduizenden van hen verjaagd en als vluchteling terechtgekomen in buurlanden. Degenen die gebleven zijn leven onder een meedogenloze bezetting. De resoluties van de Veiligheidsraad hierover worden door Israël niet uitgevoerd en de Palestijnen worden op bijna alle terreinen gediscrimineerd. Gaza waar meer dan een miljoen Palestijnen wonen, is een concentratiekamp, waar Israël al meerdere malen militair heeft huisgehouden met honderden doden ten gevolg. En Israël rechtvaardigt haar gedrag als reactie op Palestijnse aanslagen. Er is weinig andere keuze als je land wordt afgenomen, je huizen opgeblazen en je volk wordt verdreven of uitgemoord. Vrijheidsstrijders in de Tweede Wereldoorlog worden in Nederland voor dergelijk verzet geëerd.

gaza2
reeds drie maal vernietiging

In feite wordt Palestina gekoloniseerd op de oude, wrede manier zoals dat ook met de Indianen in Amerika en de oorspronkelijke bevolking in Australië en Nieuw Zeeland gebeurd is. Niet te geloven dat dit sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 en talloze mensenrechtenverdragen nog kan gebeuren. En dat door Israël, een hoogst ontwikkelde natie waarvan het volk zelf zo veel geleden heeft in de geschiedenis. En het gebeurt met passieve en actieve steun van westerse landen, Nederland incluis.  De reden hierachter lijkt dat Israël zo getraumatiseerd is door de Holocaust. Het land is vastbesloten het Joodse volk te beschermen vanuit een eigen onoverwinnelijk staat en met alle beschikbare middelen, eerbaar of oneerbaar, en dat allemaal ten koste van het Palestijnse volk. Het land gedraagt zich als een terreurstaat, terwijl het voor de wereld een grote kracht ten goede zou kunnen zijn . Buurlanden die sympathiek staan ten aanzien van Palestijnse medebroeders worden direct, en  indirect, door Israël naar het stenen tijdperk terug gebombardeerd. Tientallen miljoenen zijn hier in het Midden Oosten al slachtoffer van geworden. Het fanatieke Zionisme schuwt geen middel om politici en regeringen in het zadel te helpen die Israël gunstig gezind zijn. De V.S. zijn daar het duidelijkste voorbeeld van en de combinatie Israël-V.S. is  onverslaanbaar. De Nederlandse regering is ook pro-Israël en het lijkt erop dat onze nationale politieke constellatie prioriteit geeft aan de bescherming en bevordering van de belangen van dat. De steun van bevriende landen, de schier onbeperkte financiële en menselijke hulpbronnen, het uitgebreide palet aan interventies, ongeremd door morele overwegingen, maakt dat verweer tegen de Zionistische vloedgolf, bijna onbegonnen werk is.  En de Palestijnen die onderdrukt worden en zonder noemenswaardige middelen zijn, hebben alleen geen schijn van kans recht te halen.

gaza5
tanks tegen stenen

Het lijkt erop dat vooral de Verenigde Naties en Iran zich het lot van de Palestijnen echt aantrekken. De meest andere Arabische landen zijn gecompromitteerd door de V.S en/of  Israël.  Rechtvaardigheid te zoeken via officiële kanalen is dus zo goed als onmogelijk. Er zijn enkele organisaties, inclusief Joodse, bijvoorbeeld Een Ander Joods Geluid (eajg.nl) en B’tselem (btselem.org), die moedig van zich laten horen. Het zal voor een groot deel van individuele personen en van de burgermaatschappij af moeten hangen of de noodkreet van Palestina gehoord zal worden. Maar de westerse media, ook de Nederlandse, worden in belangrijke mate gestuurd ten gunste van Israël, waarbij informatie selectief is en de waarheid verbloemd of verdraaid wordt. Bij berichtgeving via de media is  voorzichtigheid dus geboden. Het beste is om objectieve feiten uit diverse, ook niet-westerse bronnen (b.v. IPS) te vergaren en op basis daarvan  eigen conclusies te trekken en zelf verder de waarheid te zoeken.
We moeten ons verzetten tegen de onrechtvaardigheden die de Palestijnen worden aangedaan, op een geweldloze wijze. We moeten Israël proberen te overtuigen dat het in haar lange termijn belang is de wereld te vergeven voor aangedane onrechtvaardigheden. Maar zolang onrecht voortduurt en positieve gestes niet constructief beantwoord worden, moet geweldloosheid tanden hebben. Die tanden bestaan uit de boycot van Israëlische goederen en diensten, zo lang en zoveel totdat het beleid verandert (bdsmovement.net). Deze benadering is effectief geweest voor de afschaffing van apartheid in Zuid Afrika. Dat moet ook voor Palestina kunnen.  Anders is er een goede kans dat de overgebleven Palestijnen net zo’n miserabel lot beschoren wordt als de Indianen in Amerika. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

 

gaza6
enkele Israëlische merken

Blog 47. Internationale Dag van de Vrede (21 september)

Oorlog
Naar het front?
Ik loop niet mee
Dat weigeren mijn beentjes
Ik, oorlog voeren?
Nee.
Wel eendjes.
Toon Hermans

vrede

Wat zoeken we vaak naar vrede, voor onszelf en voor anderen, thuis en op het werk. Voor individuen en voor hele landen, zoals nu Syrië en zuid Soedan.
In de loop van de tijd is het aantal oorlogen en slachtoffers ervan afgenomen. Maar van een permanente vrede alom lijkt het maar niet te komen.
De oorzaak daarvan is dat we, als individu en als groep of land, verschillende doeleinden en belangen hebben. Dat kan op zich vruchtbaar zijn, maar het levert vanzelfsprekend conflicten op. Het komt er dus op aan dat we die belangenverschillen en conflicten vreedzaam oplossen.

vrede4

Daar zijn we in onze welvarende maatschappij al aardig in geslaagd via instellingen van mediatie en rechtspraak. En vanwege onze welvaart hebben we minder urgente belangentegenstellingen. We hoeven niet meer om een homp brood of een kip te vechten. Hoe armer een individu of een volk, hoe meer onenigheid.
Maar tussen individuen kunnen emoties over belangen of inzichten hoog oplopen. Getuige het aantal ernstige conflicten en echtscheidingen. Wat belangrijk is volgens Alan de Botton in een relatie bijvoorbeeld is niet dat men dezelfde opvattingen heeft, maar dat er wil en capaciteit bestaat verschillen vreedzaam op te lossen.vrede3
Op het niveau van groepen en landen ligt het in principe niet veel anders. Egoïstische doeleinden worden nagestreefd en emoties politiek uitgebuit om zelfzuchtige doeleinden te bereken. In principe kunnen zo goed als alle problemen rationeel opgelost worden, maar herinneringen, vooroordelen en emoties staan in de weg. Zakelijke belangen bij oorlogvoering, zoals die van het militair-industriële complex in de V.S., kunnen bewapening en oorlogen bevorderen. In het verdere verleden waren de machthebbers er gewoonlijk op uit andere landen te veroveren en te plunderen. En de machtelozen sneuvelden voor het belang van de machtshebbers. En nog trouwens.
Hoewel in steeds mindere mate leggen de positieve krachten van rechtvaardigheid en liefde het nog regelmatig af tegen de negatieve krachten van macht en rijkdom. Laten we ervoor blijven werken dat de eerste uiteindelijk zullen zegevieren.

‘Opa, waarom kijkt u zo zorgelijk?’
‘Ik heb twee honden in mijn hart die aan het vechten zijn’
‘Hoe heten die honden, opa?’
“Haat en Liefde, kind’
‘En wie gaat er winnen?’
‘De hond die ik te eten ga geven’
Traditionele Soefi-vertelling

 

vrede1

Internationale solidariteit

Solidariteit, fundament van onze samenleving en tegenovergestelde van vijandschap. Wanneer en hoe geven we prioriteit aan solidariteit boven verdeeldheid?  We constateren met voldoening dat er een positieve trend bestaat in de geschiedenis. Nog niet zo heel lang geleden was er bijna permanente onenigheid, zo niet oorlog in onze landen. Kijk de geschiedenisboeken er maar op na. Denk vooral aan de twee Wereldoorlogen die hier vorige eeuw gevoerd zijn. Vergelijk dat met de oprichting en functionering van de Europese Unie waar de neuzen van Europese landen in dezelfde richting staan. Solidariteit, samenwerking en vrede in plaats van oorlog, afbraak en menselijke ellende. Allemaal tot stand gekomen door goede wil en menselijke inspanning. Zo is het  Europa vergaan en zo moet het ook in andere werelddelen kunnen. Hoewel er nog boze geesten bezworen moeten worden in het Midden-Oosten en sommige delen van Afrika.refugees welcome
De Verenigde Naties en andere gelijkgerichte organisaties spannen zich  in de positieve trend naar internationale solidariteit te versterken. Met goede resultaten, zoals het recente klimaatakkoord in Parijs aantoont. De technologische verworvenheden maken de wereld kleiner en brengen de verre mens binnen hand- of spreekbereik. Solidariteit evolueerde  van clan via dorp en stad, naar natie en vervolgens Europa. Nu is de hele mensheid aan de beurt.
Nabijheid en contact op vrijwillige basis roepen positieve gevoelens van begrip en verbondenheid op. De wil om minder bedeelden in de wereld te helpen is enorm. Dit komt tot uitdrukking in wereldwijde bewegingen als ‘Compassion’ (mededogen) van Karen Armstrong, die grote aanhang heeft, ook op landen- en stedenniveau. En laten we onze pet afnemen voor de humane paus Franciscus, solidair met armen en verstotenen.int vrouwendag 2014
Psychologisch zijn we als mens complex. Het zelfvertrouwen wordt bij sommigen helaas versterkt door zich af te zetten tegen andere individuen en groepen. Politiek wordt daar nog wel eens misbruik van gemaakt. Gezond zelfvertrouwen en een positieve kijk op het leven zijn de basis voor plezierige en vruchtbare relaties. Rechtvaardigheid, compassie en de liefde in al zijn vormen zijn ingrediënten van het solidariteitsrecept. Laten we er op deze dag eendracht, vooruitgang en vrede van bakken!

WERELDONTWIKKELINGSPLAN

We zetten deze maand weer een stap verder op weg naar een betere wereld. De datum is 25 – 27 september, de plaats New York en de gelegenheid de VN-top over werelddoelen voor de volgende 15 jaar (2016 – 2030).  De Verenigde Naties, inclusief  lidstaten, NGO’s en privé sector, hebben de laatste drie jaar gewerkt aan het opstellen van dit alomvattende plan voor een betere toekomst van onze wereld. Dat plan bestaat uit 17 doelen, in het Engels de ‘Sustainable Development Goals’ genoemd.

Zij zijn de opvolgers van de VN millennium-doelen, die in 2000 zijn aangenomen en eind dit jaar aflopen. Het eerste en belangrijkste werelddoel is het beëindigen van extreme armoede. Andere doelen behelzen onderwijs, gezondheid, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. De werelddoelen zijn ambitieuzer dan de millennium-doelen en beogen de oorzaken van armoede, ongelijkheid en onderontwikkeling aan te pakken De werelddoelen zijn evengoed van toepassing op de ‘ontwikkelde’, als op de ‘ontwikkelingswereld’.

De millennium-doelen (2000 – 2015) zijn voor een aanzienlijk deel bereikt. Zoals gepland is de armoede in de wereld (minder dan 1,25 dollar per dag per persoon) in die periode bijna gehalveerd, d.w.z. 700 miljoen mensen minder in armoede.

Deze wereldtop komt in een rijtje van drie. De september-top is vooraf gegaan door de vierdaagse conferentie ‘Financing for Development’ die medio juli plaatsvond in Addis Ababa. Daar is een compromis bereikt over de financiering van het wereldplan met zijn 17 doeleinden en 169 concreet beoogde resultaten. Ontwikkelingshulp moet plaats gaan maken voor investeringen en belastingheffing. Schattingen van de totale kosten lopen uiteen van twee tot vier en een half biljoen dollar per jaar.

De derde belangrijke gebeurtenis dit jaar is de VN klimaat-top in Parijs in december, waar bijna dagelijks over in de media gerapporteerd wordt.  De drie conferenties sluiten nauw op elkaar aan. Er is, en er wordt hard gewerkt om de twee laatste van het trio een succes te maken ten behoeve van welvaart en welzijn van de wereldbevolking en van de instandhouding van het milieu.

Terwijl over het wereldplan 2015-2030 al succesvol onderhandeld is tussen alle partijen, gaat de wereldtop in New York eind deze maand de werelddoelen officieel goedkeuren. Meer dan 150 staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht deel te nemen aan dit evenement. Een bijzondere gast is Paus Franciscus die bij die gelegenheid de Verenigde Naties bezoekt en een toespraak tot de Algemene Vergadering gaat houden.  Nauw in verband hiermee staat zijn recente encycliek ‘Laudato Si’ over milieu bescherming.

Zoals boven aangegeven, gelden de werelddoelen ook voor Nederland en wordt ons land verwacht zijn beleid daarop af te stemmen. Traditioneel is Nederland altijd een sterke voorstander van ontwikkelingshulp geweest. Dat is onder dit kabinet afgezwakt, maar we blijven vooraanstaand op dit gebied en de verwachting is dat we actief onze verplichtingen na zullen komen. Personen die ambiëren wereldburger te zijn dienen zich ook in te zetten voor het realiseren van dit wereldplan, door kennis- en stellingname, en bijvoorbeeld door lidmaatschap van ideëele organisaties en tastbare, concrete bijdragen.

Rechtvaardigheid op wereldniveau vereist dat!